Vækstplan DK - Lavere selskabsskat, længere momskredit og andre ændringer

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten er nu blevet enige om andel halvdel af Vækstplan DK.

Du kan læse hele anden halvdel af aftalen ved at klikke på filen i højre side af skærmbilledet.

Hvis du vil læse nærmere om ændringer i den første del af vækstpakken kan du klikke her.

Aftalens anden del omfatter følgende interessante elementer vedr. skatter og afgifter:

• Nedsættelse af selskabsskatten fra 25% til 22 % i 2016
• Forlængelse af momskreditten for virksomheder
• Fradrag for selvstændiges betaling til sygeforsikring og arbejdsskadeforsikring
• Rabatordning vedr. beskatning af kapitalpensioner forlænges til og med 2014
• Lang række lempelser af forskellige energiafgifter og miljøafgifter

Lavere selskabsskat
Selskabsskattesatsen nedsættes gradvist fra de nuværende 25 pct. til 22 pct. i 2016.

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal ske gradvist med ½ procentpoint i 2014, yderligere 1 procentpoint i 2015 og yderligere 1½ procentpoint i 2016.

Skattesatsen i virksomhedsskatteordningen sænkes parallelt med selskabsskatten.

Nedsættelsen af selskabsskatten sker, således at nedsættelsen ikke får virkning for overskud ved indvinding af olie- og naturgas.

Lønsumsafgiften for den finansielle sektor hæves, så den modsvarer den lavere selskabsskattebetaling for sektoren under et.

Det var forventet, at marginalskatten på aktieindkomst ville blive øget fra 42 % til 43 % som følge af sænkningen af selskabsskatten. Denne ændring er dog taget af bordet igen jf. aftalegrundlaget.

Momskredittiden forlænges for små og mellemstore virksomheder fra 2014 og 2015

Årlig omsætning på 0 – 5 mio. kr.
Tidligere har alle mindre virksomheder med en omsætning på under 1 mio. kr. årligt skulle angive og betale moms halvårsvis med 60 dages kredittid.

Grænsen for, hvornår din virksomhed anses som en mindre virksomhed udvides nu, så alle virksomheder med en omsætning på op til 5 mio. kr. årligt bliver omfattet af halvårsvis momsindberetning og momsafregning.

Ændringen gælder for momsperioder, der påbegyndes 1. januar 2014 eller senere. Oprindeligt var det meningen, at denne del først skulle træde i kraft 1. januar 2015, men jf. Finansloven for 2014, blev ikrafttrædelsestidspunktet fremrykket.

Det betyder, at virksomhederne, der tidligere lå i intervallet 1 mio. kr. til 5 mio. kr. i årlig omsætning får en forbedret kredittid da de tidligere skulle angive og afregne kvartalsvist med 40 dage kredittid.

Årlig omsætning på 5 – 15 mio kr.
Indbetalingen af moms for virksomheder med en omsætning mellem 5 og 15 mio. kr. årligt med virkning fra 2014 blive udskudt fra de nuværende 40 dage til 60 dage.

Det betyder, at der fortsat angives med kvartalet som angivelsesperiode. Der er således kun tale om en ændring af kredittiden for disse virksomheders vedkommende.

Ændringen gælder for momsperioder, der påbegyndes 1. januar 2014 eller senere.

Årlig omsætning på 15 – 50 mio. kr.
Virksomheder i dette interval er i dag på månedsmoms – det betyder, at kredittiden i dag er 25 dage.

Fra og med 2014 sker forlængelse af kredittiden for disse virksomheder gennem ændret angivelsesperiode og en ændret betalingsfrist til 60 dage. Dette betyder at disse virksomheder kun skal angive 4 gange pr. år i stedet for de nuværende 12 gange årligt.

Ændringen gælder for momsperioder, der påbegyndes 1. januar 2014 eller senere.

Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikringer fra 2014
Hidtil har selvstændige kun kunnet fratrækkes udgifter til de ansattes syge- og arbejdsskadeforsikringer ved indkomstopgørelsen.

Dette ændres der nu på således, at også den selvstændige fra og med 2014 har fradrag for sådanne forsikringer. Medhjælpende ægtefællers forsikringer er også omfattet af fradragsretten.

Dette punkt var også oprindeligt tænkt at skulle træde i kraft i 2015, men Finansloven 2014 har altså ændret herpå.

Rabat på fremrykket beskatning på kapitalpensioner fortsætter
Den særlige rabatordning knyttet til fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner forsætter i 2014.

Det betyder, at du både i 2013 og i 2014 kan opnår 2,7% i skatterabat ved at konvertere din kapitalpension til en alderspension.

Du skal dog se dig godt for inden du vælger at benytte dig af rabatten. Vær f.eks. meget opmærksom på, om f.eks. en rentegaranti på dit kapitalpensionsdepot følger med når du ændre ordningen.

Energiafgifter m.v.
Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-afgift) på elektricitet afskaffes, så produktionsomkostningerne nedbringes.

Der oprettes en tilskudspulje til at støtte gartnerier og andre el-intensive virksomheder. El-intensive virksomheder kan få et tilskud (svarende til en del af deres PSO-betaling), hvis der indgås en aftale med Energistyrelsen om gennemførelse af energibesparelser.

Der indføres et yderligere tilskud til industriel kraftvarme. Dermed støttes virksomheder med industrielle kraftvarmeanlæg, således at energieffektiv produktion af industriel kraftvarme fremmes.

Energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes til EU’s minimumsafgifter. Det vil mindske virksomheders produktionsrelaterede omkostninger.

Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget bortfalder, så produktionsomkostninger og administrative omkostninger ved betaling af eldistributionsbidraget nedbringes.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.