Nye regler for solceller

Så kom det ventede udspil fra regeringen om ændring af reglerne for solcelleanlæg og andre VE-anlæg.

Hvis du vil læse nærmere om reglerne der gælder for anlæg etableret/anskaffet/tilsluttet i 2012 og før så klik her.

Du kan også klikke på filen til højre i billedet og læse hele aftaleudkastet eller regeringens nye solstrategi.

Hovedpunkterne i ny model for støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg

1. Fra årsregning til timeafregning
Den nuværende årsafregning for små VE-anlæg erstattes af timeafregning.

2. Højere afregningssats for overskudsproduktion
Den overskydende elproduktion afregnes med en midlertidigt forhøjet sats på 130 øre/kWh i 10år fra nettilslutning for alle typer af solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. Er dit anlæg først etableret i 2014 vil du kun modtage 116 øre/kWh i 10 år. Afregningsprisen falder således jo længere du venter med at etablere dit anlæg.

Den forhøjede sats for nye anlæg aftrappes, indtil den efter 5 år er faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kWh.

3. Revurdering af støttesats i 2015
Der laves i 2015 en revurdering af niveauet for støttesatsen fra 2018 og frem.

4. Private anlæg anses ikke længere for selvstændig virksomhed
Muligheden for at lade små private VE-anlæg isoleret set blive skattemæssig betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed afskaffes. For nye VE-anlæg, der benytter de skatteregler, der gælder for erhvervsdrivende, og hvor anlægget tillige forsyner den private del af erhvervsejendommen med el, værdisættes leveringen af el til den private del til markedspris.

5. Overgangsregler i 20 år
Der vil være en overgangsperiode for eksisterende anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. Overgangsperioden er på 20 år for anlæg etableret til og med 2012.

For at blive omfattet af overgangsordningen, hvor du kan bruge nettoårsafregning – skal du opfylde følgende kriterier:

•Anlægget er nettilsluttet senest 19/11-2012 ELLER
•Der er indgået bindende aftale om køb senest 19/11-2012 OG
•Anmeldelse til netselskab sker senest 19/12-2012 OG
•Anlægget er tilsluttet nettet senest 31/12-2013 (oprindeligt var det 19/5-2013).

Lovforslaget er fremsat d. 20.11.2012. Anlæg, der ikke opfylder ovennævnte overgangsregler kan ikke anvende de gamle regler beskrevet nedenfor.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.