Skatter og afgifter - Finansloven 2012 vedtaget - men med ændringer

Vi har tidligere her på sitet beskrevet regeringens forslag til ændringer skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med Finansloven 2012.

De fleste forslag er nu vedtaget – men med visse justeringer i forhold til de fremsatte lovforslag.

Du kan læse nærmere beskrivelse af de fremsatte lovforslag her

Nedenstående fremstilling beskriver alene de væsentligste justeringer i forhold til de fremsatte lovforslag.

Multimediebeskatning – ingen kontrol af telefonregninger
I det fremsatte lovforslag var fortsat visse udfordringer i forhold til arbejdsgivers kontrolforpligtelse i forhold til ansatte, der har en mobiltelefon eller pc med hjem uden at måtte bruge denne til private opkald. Under lovbehandlingen har ministeren besvaret forskellige spørgsmål vedrørende problemstillingen omkring arbejdsgivers kontrolforpligtelser i forhold til de ansattes brug af mobiltelefoner og pcere, der medbringes i hjemmet.

Det ligger nu fast, at lønmodtagere trygt kan tage deres bærebare computer, såvel som deres arbejdsmobiltelefon med hjem uden, at det koster skat. Computeren må tilmed gerne bruges privat. Det må mobiltelefonen ikke bortset fra helt enkeltstående opkald.

I forhold til telefonen er det derfor et krav, at medarbejderen underskriver en såkaldt tro og love erklæring om, at den ikke bruges privat. Vi anbefaler, at der i erklæringen også indsættes en passus om, at telefonen heller ikke må bruges til donering af penge til indsamlinger eller til deltagelse i sms-konkurrencer eller lignende, da dette er udtryk for privat anvendelse. 

Når tro og love erklæringerne er i hus, behøver arbejdsgiveren ikke foretage yderligere ud over at holde øje med, at udgifterne til telefoni ikke stiger markant uden at der findes en arbejdsmæssig forklaring herpå.

Lavere loft på pensionsindbetalinger og ændret afkastbeskatning
Loftet over fradrag for indbetalinger til ratepensioner nedsættes ikke fra kr. 100.000 til kr. 55.000, som oprindeligt ønsket af Regeringen, men til kr. 50.000. Den yderligere nedsættelse kommer dog kun til at gælde i 2012 og 2013. Fra 2014 hæves loftet til kr. 55.000, hvis altså alt går efter planen.

Den ekstra nedsættelse skyldes, at det viste sig teknisk umuligt for Regeringen at gennemføre den anden del af den skærpede pensionsbeskatning. Den del som betyder, at der ved beregning af PAL-skat – den særlige skat på afkast af pensionsopsparing – ikke længere gives fradrag for udgifter til formueforvaltning. Den ændring får nu først virkning fra 2014. Indtil da forhøjes PAL-skatten fra 15,0 % til 15,3 % og loftet over fradrag for indbetalinger til ratepensioner sænkes altså ekstraordinært med kr. 5.000.

Sundhedsforsikringer (arbejdsgiverbetalte)
Som tidligere omtalt bliver arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer nu et skattepligtigt gode for modtager. Det bliver tilmed gjort til A-indkomst. Det betyder, at arbejdsgiveren skal medtage præmien på den ansattes lønseddel og indeholde kildeskat af beløbet.

En lang række sundhedsforsikringer har sammenhæng med en firmapensionsordning, hvortil arbejdsgiveren indbetaler. I sådanne tilfælde kender arbejdsgiveren ikke prisen på sundhedsforsikringen. Under behandlingen af lovforslaget fremsatte skatteministeren derfor et ændringsforslag, der betyder, at i sådanne tilfælde – altså i tilfælde hvor sundhedsforsikringen indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning – er det forsikringsselskabet / pensionskassen, som skal indeholde arbejdsmarkedsbidrag og indberette præmien til SKAT.

Generationsskiftereglerne strammes – dog mindre en foreslået
Der blev i sidste øjeblik indgået forlig om den i medierne stærkt omtalte skærpelse af den såkaldte pengetanksregel. Det er den regel, som afgør om en virksomhed, der drives i selskabsform, kan generationsskiftes med succession. Altså uden at sælgeren skal betale skat.

Forliget med de Konservative betyder, at grænsen for såkaldte pengetankaktiver ikke nedsættes fra 75 % til 25 %, som ønsket af Regeringen, men kun til 50 %. Fra nytår er overdragelse af aktier med succession således udelukket, hvis halvdelen eller mere af indtjeningen henholdsvis aktiverne kan henføres til likvider, værdipapirer eller udlejningsejendomme.

Normalt skal målingen af pengetankaktivernes omfang ske på overdragelsestidspunktet og som et gennemsnit af de sidste 3 regnskabsår. En særlig overgangsregel giver dog virksomhedsejerne mulighed for at forberede sig på de nye vilkår. Frem til udgangen af 2014 vil ejerne nemlig frit kunne vælge mellem at blive vurderet over 3 år eller kun over det seneste år.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk