Skatter og afgifter - Finansloven 2012

De varslede ændringer i forbindelse med finansloven 2012 af skatte- og afgiftslovgivningen er nu blevet fremsat. Desuden ændres reglerne om efterløn betragteligt.

Du kan i det følgende få et overblik over de væsentligste ændringer.

Multimediebeskatning
Efter de nugældende regler udløser det beskatning – multimedieskat – hvis en lønmodtager tager arbejdsgiverens bærbare pc med hjem. Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren betaler for en bredbåndsforbindelse til hjemmet eller for hjemmets fastnettelefon. Og endelig udløser det også beskatning, hvis medarbejderen tager en mobiltelefon fra arbejdet med hjem, og arbejdsgiveren ikke efterfølgende kontrollerer, at telefonen ikke har været brugt til private opkald.

I alle tilfælde sker beskatningen med et fast beløb på kr. 250 pr. måned, i alt kr. 3.000 om året. Beløbet er det samme uanset om arbejdsgiveren betaler for et eller flere goder.

Efter de nugældende regler er det til gengæld – mod multimediebeskatning – tilladt, at lade arbejdsgiveren stille en pc til rådighed for privat brug selv om lønmodtageren reelt selv helt eller delvist betaler for computeren via lønnedgang.

Fra 1. januar 2012 ændres reglerne. Herefter koster det ikke længere skat, at tage arbejdsgiverens bærbare pc med hjem. Det udløser heller ikke beskatning, hvis arbejdsgiveren betaler for en bredbåndsforbindelse til hjemmet, hvis der via denne opnås adgang til stort set alle systemer på arbejdspladsen.

Derimod kan man fortsat ikke uden videre tage en mobiltelefon med hjem, hvis man vil undgå beskatning. I så fald bliver det nemlig et krav, at den ansatte underskriver en erklæring om, at telefonen kun bruges arbejdsmæssigt, ligesom arbejdsgiveren efterfølgende skal føre kontrol med, at dette overholdes.

Ligesom nu vil det også fremover udløse beskatning, hvis arbejdsgiveren betaler for:

1) en fastnettelefon i hjemmet
2) en mobiltelefon, der ikke kun bliver brugt til arbejdsmæssige, men også til private opkald
3) en bredbåndsforbindelse, som ikke giver adgang til alle systemer på jobbet.

Beskatningen vil i så fald ske med et beløb på kr. 2.500 årligt, svarende til en årlig skatteudgift på op til 1.400 kr. Beløbet er det samme uanset om arbejdsgiveren kun betaler for et af goderne eller for alle tre.

Hvis begge ægtefæller har fri telefon, får de 25 % rabat på skatten, idet de hver især skal beskattes 1.875 kr. årligt, hvilket tilsammen vil koste dem en skat på op til 2.100 kr. om året eller 175 kr. om måneden.

Muligheden for bruttolønsfinansiering af en hjemmepc afskaffes. For ordninger, der etableres efter nytår vil der nemlig skulle ske beskatning af medarbejderen med et beløb svarende til halvdelen af udstyres værdi, hvis medarbejderen via lønnedgang har kompenseret arbejdsgiveren helt eller delvist for udgifterne til anskaffelse af dette. En særlig overgangsordning sikrer, at eksisterende aftaler kan videreføres mod samme beskatning som hidtil (kr. 3.000 årligt), men dette kræver dog, at computeren er leveret inden udgangen af i år.

Selvstændige får ingen mulighed for at undgå beskatning af fri telefon, hvis virksomhedens mobiltelefon tages med hjem. Til gengæld vil det kun udløse beskatning af 1×2.500 kr., hvis såvel udgifterne til mobiltelefonen som til fastnettelefonen i hjemmet betales af firmaet. Når det gælder computere og bredbåndsforbindelser vil reglerne for selvstændige være de samme som for lønmodtagere.

Lavere loft på pensionsindbetalinger og ændret afkastbeskatning
Efter de gældende regler gives der skattefradrag for indbetalinger på op til 100.000 kr. årligt til pensionsordninger med løbende udbetalinger (ratepensioner m.v.).
Det nugældende loft gælder dog ikke for indbetalinger til såkaldte livsvarige livrenter, ligesom selvstændige er undtaget fra reglerne. De kan altså godt indbetale mere end 100.000 kr. på en ratepension.

Med virkning fra 2012 nedsættes loftet fra kr. 100.000 til kr. 55.000, men det vil stadig ikke gælde for livsvarige livrenter, ligesom selvstændige fortsat vil være undtaget fra reglerne frem til 1. januar 2015. Herefter vil de også være omfattet. Frem til samme tidspunkt vil der også gælde en undtagelse for lønmodtagere, der er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, hvortil der indbetales mere end kr. 55.000 årligt.

Beskatningen af afkast af pensionsopsparing skærpes også, idet der ved beregningen af skatten på 15 % af det løbende afkast ikke længere vil blive givet fradrag for udgifter til forvaltning af opsparingen

Servicefradrag/BoligJobordningen
Først forlød det, at de i sommers indførte regler om servicefradrag skulle afskaffes straks. Det er de regler, som giver private mulighed for fradrag for udgifter til arbejdsløn til håndværkere samt for udgifter til hushjælp.

Nu er planerne ændret. Ifølge et netop fremsat lovforslag bliver reglerne først ophævet fra 2013. Med virkning fra nytår sker der dog følgende justeringer:

1) Fradrag for udgifter til au pair og lignende ophører, når hushjælpen bor hos arbejdsgiveren

2) Der gives ikke længere fradrag for udgifter til reparation og udskiftning m.v. af oliefyr.

Til gengæld vil der blive givet fradrag for udgifter til opstilling af husstandsvindmøller således at disse ligestilles med solcelleanlæg

Sundhedsforsikringer og sundhedsudgifter
Langt de fleste har en sundhedsforsikring som et personalegode hvor præmien betales af arbejdsgiveren. Efter de gældende regler er dette nemlig skattefrit for medarbejderen.

Fra 1. januar 2012 er det slut med denne skattefrihed.

For dem der uanset beskatningen vælger at opretholde forsikringen, vil det betyde en månedlig merskat på op til knap 70 kr., idet den årlige præmie til en sådan forsikring gennemsnitligt nok ligger i niveauet omkring 1.500 kr.

Den nye beskatning omfatter ikke kun arbejdsgiverbetalte præmier til forsikringsordninger, men også arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger med mindre der er tale om behandling af arbejdsbetingede skader og sygdomme eller behandling af alkoholmisbrug m.v. eller betaling for rygeafvænning. En arbejdsgiverbetalt operation på et privathospital – fx for dårlig ryg, hofte eller knæ – vil derfor udløse beskatning med mindre skaden er en følge af arbejdet. Dog vil der stadig være fradrag for forebyggende behandlinger – f.eks. massageordninger – da et sådan fradrag er hjemlet i Statsskattelovens § 6 og derfor ikke berøres af de foreslåede ændringer.

Medarbejderaktieordninger afskaffes
Især børsnoterede selskaber – og enkelte andre større virksomheder – har igennem mange år givet aktier til deres medarbejdere efter reglerne for generelle medarbejderaktieordninger. Det vil sige ordninger, der har været rettet mod alle medarbejdere i virksomhederne. Der findes 2 typer af disse ordninger.

For det første ordninger, hvor medarbejderne får mulighed for at købe aktier med rabat. Såkaldte favøraktier. Fordelen ved disse er, at rabatten først beskattes den dag, hvor aktierne sælges og da kun som aktieindkomst.

For det andet ordninger, hvor medarbejderne får foræret en post aktier. Det kaldes gratisaktier. Værdien af disse aktier er helt skattefri. Begge muligheder bortfalder nu.

Skattebegunstigelsen af de generelle medarbejderaktier ophæves med virkning fra den 1. januar 2012. Tidligere tildelte medarbejderaktier berøres ikke, hvis tilsagnet er givet inden den 21. november 2011 og tildelingen sker inden udgangen af 2012.

Også reglerne for de individuelle aktielønsordninger ændres.

I tilfælde hvor en medarbejder får mulighed for at erhverve aktier på et fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat pris, er det efter de gældende regler – under visse betingelser – muligt at udskyde beskatningen af den økonomiske fordel til det tidspunkt, hvor aktierne sælges og da som aktieindkomst. Den lempelige beskatning modsvares af, at arbejdsgiveren ikke har skattefradrag for den udgift, der modsvarer medarbejderens gevinst.

Også denne mulighed bortfalder nu med øjeblikkelig virkning. Der vil herefter altid skulle ske beskatning på udnyttelsestidspunktet.

Generationsskiftereglerne strammes
Hvad enten en virksomhed drives i personligt regi eller i selskabsform er det muligt at overdrage den til nærtstående familiemedlemmer eller til visse medarbejdere, uden at sælgeren skal betale skat.

En række betingelser skal dog være opfyldt. Reglerne gælder således kun, hvis der er tale om ”aktiv” virksomhed. En virksomhed, hvis indtjening stammer fra formueafkast eller fra udlejning af fast ejendom, kan ikke generationsskiftes skattefrit.

Mange virksomheder indeholder imidlertid både en aktiv og en passiv del. Derfor er der i reglerne fastsat en grænse for, hvor stor en andel af indtjeningen henholdsvis balancen, som må stamme fra / bestå af værdipapirer og udlejningsejendomme. Den såkaldte pengetankregel.

I øjeblikket ligger grænsen på 75 %. Kun hvis 75% eller mere af indtjeningen henholdsvis aktiverne kan henføres til værdipapirer eller udlejningsejendomme, er et skattefrit generationsskifte udelukket.

Der er nu fremsat forslag om, at denne grænse skal nedsættes til 25 % med virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2012 eller senere.

Udbetaling af efterlønsbidrag
Der er nu fremsat et lovforslag, som skal bane vej for udbetaling af efterlønsbidrag til de personer, der ønsker at fravælge efterlønsordningen. Hensigten er, at der skal åbnes for ansøgninger i et halvt år. Fra mandag den 2. april 2012 til og med mandag den 1. oktober 2012.

Efterlønsbidrag, der er indbetalt siden 1999 og frem til den 15. maj 2011, vil blive udbetalt skattefrit. For en fuldtidsforsikret, der har været med siden starten, vil det dreje sig om et beløb på ca. 60.500 kr.

Efterlønsbidrag, der er indbetalt efter den 15. maj 2011 og frem til datoen for udtræden af ordningen, vil blive udbetalt med fradrag af en afgift på 30 %. Det månedlige efterlønsbidrag udgør for en fuldtidsforsikret kr. 447. Efter afgift vil der altså blive tilbagebetalt 313 kr. pr. måned.

En fuldtidsforsikret, der har været med fra starten, og som udtræder af ordningen en gang i sommeren 2012 vil således samlet få udtalt et beløb på omkring kr. 65.000.

Regeringen forventer, at ca. 415.000 personer vil benytte sig af tilbuddet, og at de gennemsnitligt vil få udbetalt ca. 42.500 kr. hver. Det vil koste statskassen mere end 17 mia. kr.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.