Lovforslag om indgreb mod kapitalfonde

Regeringens ændrede lovforslag mod indgreb overfor kapitalfonde er offentliggjort. Lovforslagets endelige udformning vil først være kendt, når det endelige lovforslag offentliggøres. Det forventes, at lovforslaget vil blive fremsat efter påske.

Hovedpunkterne i aftalen er:

Selskabsskat:

Skattesatsen nedsættes til 25 % fra 28%.

Beskæring af renteudgifter:

55 %-rentefradragsbegrænsningen bortfalder og erstattes af en EBIT-model. Den skattepligtige indkomst før renter kan efter denne model højst nedbringes med 80 % som følge af fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter. Uudnyttede fradragsberettigede finansieringsudgifter kan fremføres til modregning i senere års indkomst.De fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter beregnes som en
standardforrentning på 6,5 % (fastsættes årligt) af visse aktiver (beregningsgrundlaget). Beregningsgrundlaget udvides til ud over driftsaktiver at omfatte varedebitorer, igangværende arbejder samt 20 % af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske datterselskaber.Der indføres en regel, hvorefter “kurssvingninger” på finansielle kontrakter m.v. enten kan holdes udenfor beregningsgrundlaget af fradragsbegrænsningen eller fremføres i op til 3 år til modregning i
senere gevinster.Bundgrænsen for nettofinansieringsudgifter, der altid er fradragsberettigede, hæves fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr.

Afskrivninger:

Afskrivningssatsen for “tunge anlægsaktiver”, bl.a. faste anlæg, luftfartøjer og skibe, nedsættes til 15 %. Nedsættelsen sker i form af en trinvis aftrapning i perioden 2008-2016. Afskrivningssatsen for infrastrukturaktiver nedsættes til 7 % fra 2008.Det fremgår desuden af bilaget, at afskrivninger på bygninger som i det nedsættes fra 5 % til 4 % med virkning fra 2008.

Aktionærbeskatning:

Beskatning af aktieindkomst over 100.000 kr. forhøjes fra 43 % til 45 %. Der indføres en model, der friholder eksisterende, opsparet overskud i virksomhederne på grundlag af egenkapital i årsregnskabet fratrukket aktiernes anskaffelsessum.

Tilpasning af CFC-reglerne:

Justeringen af CFC-reglerne for selskaber og fonde fastholdes, således at de omfatter alle finansielle datterselskaber, uanset land og skatteniveau, hvis mere end 50 % af deres skattepligtige indkomst er af finansiel karakter. Hele selskabets indkomst medregnes til moderselskabets skattepligtige indkomst, mens der gives fradrag for skat betalt af datterselskabet.

Ikrafttræden:

Det fremgår af aftalen, at begrænsningen af rentefradrag skal have virkning fra og med 1. juli 2007. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen skal have virkning fra og med indkomståret 2007, mens ændringerne af afskrivningssatserne og aktionærbeskatningen skal have virkning fra og med indkomståret 2008.