Lovkatalog - Skatter og afgifter 2023/2024

I forbindelse med Folketingets åbning er der som sædvanligt fremlagt et lovkatalog med de love, som regeringen forventer at tage fat på i det nye folketingsår 2023/2024.

Nedenfor kan du se en oversigt over de væsentligste punkter inden for skatter og afgifter.

SKATTEOMRÅDET

Det er i det kommende folketingsårs ikke skatteområdet der står over for det helt store omvæltninger – det bærer programmet i hvert fald præg af.

Personers fradrag for tab på aktier begrænses
Der vil blive fremsat forslag om ændring af reglerne for personers fradrag for tab på aktier, så kildeartsbegrænsningen (at tab på børsnoterede aktier kun kan modregnes i gevinster på andre børsnoterede aktier) fremover ikke kun vil omfatte aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, men også aktier, der er optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet. Det vil betyde, at kildeartsbegrænsningen fremover også vil omfatte aktier, der er noteret på f.eks. First North.

Ændringen vil få virkning fra 01.01.2024.

Lovforslaget forventes fremsat i starten af oktober.

Forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år
Personfradraget for personer under 18 år vil blive foreslået forhøjet fra DKK 39.800 til DKK 48.000 med virkning fra indkomståret 2024

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om finansloven for 2023 og forventes fremsat i starten af oktober.

Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekonto
Loftet for det årlige indskud på aktiesparekonto foreslås forhøjet fra DKK 110.300 til DKK 135.000. Forhøjelsen vil ske trinvist over 3 år fra 2024 og frem til 2026.

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2023 der forventes fremsat i starten af oktober.

Minimumsbeskatning – Store koncerner
Som led i implementeringen af EU-direktivet om global minimumsbeskatning af store koncerner, defineret som koncerner, der i to af de seneste 4 år har haft en årlig omsætning på mindst mio.EUR 750 (mia.DKK 5,6) vil regeringen forslå indførelse af en ny Minimumsbeskatningslov.

Loven, som er ganske omfattende og kompliceret, vil primært ramme danske moderselskaber i sådanne koncerner, som dels vil pålægge dem ganske omfattende indberetningsforpligtelser og dels kan betyde betaling opkrævning af yderligere skat, hvis den effektive skat i koncernen er under 15%.

Loven vil dog også have effekt for danske enheder i udenlandske koncerner af denne størrelse, dels i form af oplysningspligt vedrørende koncernens indberetninger efter direktivet og dels ved, at danske enheder, der ikke er effektivt beskattet med mindst 15%, i visse tilfælde pålægges en ekstraskat i Danmark, så den effektive beskatning kommer op på 15%.

Loven forventes at få virkning fra 01.01.2024, og lovforslaget, der har været udsendt i høring, forventes fremsat i starten af oktober.

MOMS- OG AFGIFTSOMRÅDET

Oversigten er en broget samling af forskellige mindre ændringer inden for en lang række områder.

Indefrysning af høje energiregninger
Ændring af ordningen for indefrysning af høje energiregninger. Ordningen blev indført i slutningen af 2022 som følge af de høje energipriser i efteråret 2022. Der vil i oktober blive fremsat lovforslag, der bl.a. indeholder en omlægning af indefrysningsordningen.

Ændring af reglerne om CO2-kvoter
Der fremsættes et lovforslag om ændring af reglerne for CO2-kvoter for at tilpasse den danske lovgivning til EU’s regler og for at fremme reduktionen af udledningen af drivhusgasser. Lovforslaget er sat til starten af november.

Ændring af reglerne om fjernvarme
Der er planlagt en ændring af reglerne for prisfastsættelse for fjernvarmeselskaber, som opfølgning på dele af klimaaftalen om grøn strøm og varme, for at sikre en øget gennemsigtighed med selskabernes omkostninger og prisfastsættelse. Forslaget forventes fremsat i februar 2024.

Registreringsafgift
Der vil blive fremsat et lovforslag om at fritage blodbusser registreringsafgift og tilsvarende for f.eks. taxaer, når der lejlighedsvis køres med småforsendelser. Herudover vil fristreglerne for udførelse af køretøjer til eksport blive tilpasset. Forslaget forventes fremsat i starten af oktober.

Skærpede og hurtigere sanktioner på bl.a. momsområdet
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet, der gennemfører aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet. Forslaget forventes fremsat i starten af oktober.

Hotellers rumvarme og direkte linjer for elektricitet
Bl.a. som udmøntning af aftalen om grøn skattereform for industrien, fremsættes et forslag om afgiftsnedsættelse af hotellers rumvarme samt mulighed for forbrugsregistrering for elafgift, hvis der forsynes via en direkte linje fra producenten. Forslaget forventes fremsat i starten af november.

Ny CO2-afgift på CO2-kvoter
Der fremsættes lovforslag om en ny CO2-afgift, der omfatter CO2-kvoter. Lovforslaget udmønter dele af aftale om grøn skattereform for industrien. Lovforslaget fremsættes januar 2024.

Ændring af afgiftssammensætningen på energi og CO2
Lovforslaget er en følge af en ny hovedlov om afgift på CO2-kvoter. Lovforslaget sænker energiafgifterne på brændsler og forhøjer CO2-afgiften. Herudover udvides afgifterne til bl.a. at omfatte fiskeri, der hidtil har været afgiftsfritaget. Lovforslaget udmønter dele af aftale om grøn skattereform for industrien. Forslaget fremsættes i januar 2024.

Ændring af reglerne om spil
Lovforslag om at styrke kontrollen og indsats mod matchfixing. Lovforslaget udmønter dele af aftale om nye rammer for spilmarkedet – herunder reglerne for almennyttige lotterier, der også omfatter banko-klubber. Lovforslaget forventes fremsat januar 2024.

Ændrede momsregler for SMV-virksomheder
EU’s regler om en mere simpel momsordning for små virksomheder gennemføres. Samtidig tilpasses vareområdet i øl- og vinafgiftsloven for at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten. Herudover indeholder forslaget en række andre justeringer af afgiftslovgivningen. Forslaget fremsættes februar 2024.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.