Er du opmærksom på skattereglerne for aktieløn

Mange ansatte i Danmark er omfattet af et aktielønsprogram – mange fordi de er ansatte i en dansk afdeling af en større (ofte børsnoteret) koncern.

Både selve aktielønsprogrammerne og reglerne for beskatning er komplekse, og indberetningsregler og –systemer er snørklede for arbejdsgiverne.

Er du omfattet af en sådan ordning er det derfor en klar anbefaling, at du søger kvalificeret hjælp til at sørge for en korrekt årsopgørelse.

Arbejder du tillige i udlandet (helt eller delvist) samtidig med du modtager aktieløn kompliceres dine forhold ydermere.

Der kan være andre regler i udlandet for hvornår og hvor meget der beskattes der, og du skal være opmærksom på samspillet med de danske regler, der på flere områder ikke korrespondere helt med reglerne i udlandet.

Endvidere skal du være opmærksom på samspillet med reglerne i Ligningslovens § 33 A såfremt du opfylder denne.

Husk også, at hverken du eller din arbejdsgiver kan undskylde sig med, at reglerne er komplicerede.

Der foreligger en righoldig praksis, hvor skattemyndighederne får med hold, at du har handlet groft uagtsom, hvis du ikke har sørget for, at din årsopgørelse er korrekt vedrørende aktielønsprogrammet.

Dette gælder også, selv om din arbejdsgiver måtte have indberettet helt eller delvist korrekt til Skattestyrelsen, men de korrekte oplysninger alligevel ikke er kommet med på din årsopgørelse.

Aktieløn inddeles i tre forskellige grupper

Ordninger, hvor der først sker beskatning i det år, hvor aktierne sælges og beskattes som aktieindkomst.

Ordninger, hvor der sker lønbeskatning i det år, hvor en tegningsret eller en option udnyttes.

Ordninger, hvor der tildeles aktier, og hvor der sker beskatning i tildelingsåret (retserhvervelsestidspunktet).

For de to første typer af ordninger skal din arbejdsgiver sørge for indberetning til Skattestyrelsen, både i det år, hvor der sker tildeling og i det år, hvor der sker udnyttelse. Første gang er det en simpel oplysning om, at medarbejderen er omfattet af et aktieprogram.

Anden gang skal der oplyses om antallet af aktier, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. For ordninger, hvor der skal ske lønbeskatning, skal værdien tillige indberettes som B-indkomst.

For den tredje type skal der også foretages to indberetninger, men typisk i det samme år, f.eks. fordi ordningen ikke omfatter optioner og warrants, men derimod aktier, der tildeles gratis eller til favørkurs. Her skal oplyses om aktiernes identitet, og værdien af aktielønnen skal indberettes som B-indkomst.

Oplysningspligten påhviler arbejdsgiveren. Det gælder også, hvis der f.eks. er tale om et dansk datterselskab af et udenlandsk selskab, hvor de ansatte i Danmark bliver omfattet af et aktieprogram i moderselskabet.

Nogle aktieprogrammer er kendetegnet ved, at medarbejderne tilbydes gratisaktier på betingelse af, at de på et tidligere tidspunkt har købt andre aktier. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiverens indberetning til skattemyndighederne ikke kun omfatte gratisaktierne, men også de købte aktier.

Vær også opmærksom på, at ”kært bare har mange navne” – du vil således kunne støde på aktieoptioner, warrants, Restricted Stock Units (RSU) og mange andre betegnelser, der alle omfattes af reglerne for aktieløn.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.