Højesteret sætter Skattestyrelsen på plads i sag om +/- 15%-reglen ved familiehandler

Et gammelt cirkulære fra 1982 bestemmer, at ejendomme ved handler indenfor familien og ved arveudlæg altid kan værdiansættes inden for +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering. Det gælder kun hvis ikke der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Reglen har i de senere år været under ”beskydning” fra Skattestyrelsens side med mange skattesager på grund af de offentlige ejendomsvurderinger har været sat i bero.

Sagen kort
Den konkrete sag angik dødsboet efter en kvinde, der i lige sameje med sin søster havde ejet en udlejningsejendom i København. Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering værdiansat til 22,7 mio. kr. og var i boopgørelsen i overensstemmelse med 1982-cirkulæret optaget til 85 % af denne værdi, det vil sige til 9.647.500 kr. for halvdelen.

Skattemyndighederne mente, at ejendommens værdi burde fastsættes ved syn og skøn, da man mente, at der forelå særlige omstændigheder. Skattemyndighederne henviste blandt andet til, at der i samme område var solgt fire ejendomme af samme type med gennemsnitlige handelspriser på 165 % af den offentlige vurdering. Desuden havde Skattemyndighederne forsøgt sig med afkastberegninger på ejendommen som argument for, at værdien af ejendommen var ansat for lavt i boet.

Der var heller ikke oplyst særlige, konkrete forhold vedrørende selve ejendommen, som kunne begrunde udmelding af sagkyndig vurdering og en ændret ejendomsvurdering til følge.

Højesteret sagde imidlertid klart nej til Skattemyndighedernes argumentation. Begrundelsen var, at det gamle 1982-cirkulære bygger på en forudsætning om, at det offentlige skal bære risikoen, hvis de offentlige ejendomsvurderinger er for lave. Dette måtte ifølge Højesteret også gælde, selv om de offentlige vurderinger i en årrække ikke er blevet ajourført.

Du kan læse hele dommen her.

Kommentar
Spørgsmålet er nu, hvilken betydning kendelsen får. Dels i forhold til de mange verserende sager om samme problemstilling. Dels i forhold til fremtiden.

En af de sager, som Skattestyrelsen har indbragt for domstolene, er en afgørelse fra 2018, hvor Landsskatteretten blåstemplede, at en bedstefar solgte en udlejningsejendom til sine børn og børnebørn for 32,2 mio. kr. – svarende til 85 % af den offentlige vurdering – uagtet at han havde købt ejendommen tre måneder forinden i fri handel for knap 62 mio. kr. Unægtelig en sag, hvor tingene sættes på spidsen.

Skattestyrelsen vil sikkert, i konsekvens af nederlaget ved Højesteret, anbefale skatteministeren, at der lovgives på området. Om der så er politisk opbakning til at reglen ændres fremadrettet vil tiden vise.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.