Hjælpepakker - overblik - COVID-19

18. april 2020 er der aftalt yderligere tiltag og ændringer ift. hjælpepakkerne. Få et overblik over ordningerne her. Vær opmærksom på, at de seneste ændringer alene foreligger i aftaleform og der senere kommer bekendtgørelser m.v. på disse.

OVERSIGT
De væsentligste ændringer er i kort form for de enkelte ordninger:

Faste omkostninger

-Ordningen forlænges til 8. juli 2020.
-Minimumsomkostninger nedsættes fra 25 tkr. til 12,5 tkr.
-Maksimal kompensation forhøjes fra 60 mio. til 110 mio. kr.
-Der kommer udbyttebegrænsning på forhøjelsen på 50 mio. kr.
-Minimum omsætningsnedgang nedsættes fra 40% til 35%.
-Modregning af underskud – nye regler.

Kompensation for selvstændige og freelancere

-Ordningen forlænges til 8. juli 2020.
-Maks 10 ansatte for at kunne søge à forøges til 25 ansatte.
-75% kompensation øges til 90% (100% for tvangslukkede) dog maks. 23.000 / måned.

Ordning for lønkompensation

-Ordningen forlænges til 8. juli 2020.

Øvrige

-Ny ordning for freelancere.
-Rentefrie lån for moms og lønsum.
-Andre tilpasninger og nye ordninger.

FASTE OMKOSTNINGER
Virksomheder skal som minimum have en omsætningsnedgang på 35 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger. Dette var tidligere 40 pct. De øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader ændres ikke.

Endvidere sænkes minimumsgrænsen for faste omkostninger fra 25.000 kr. til 12.500 kr., således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. i en tremåneders periode for at kunne få kompensation.

Loftet for kompensation hæves fra 60 mio. kr. i perioden til samlet 110 mio. kr. Udmøntning af forhøjelsen vil ske proportionalt i den samlede 4-måneders kompensationsperiode, idet der vil blive taget højde for forhøjelsen som en efterregulering for de første tre måneder i forbindelse med udbetaling af kompensation for perioden fra 9. juni til 8. juli.

Der indføres udbyttebegrænsning. Virksomheder der modtager kompensation i den forlængede periode erklærer på tro og love at man ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsår 2020 og 2021.

Betingelsen vil kun gælde for virksomheder der modtager mere end 60 mio. kr. Man kan frigøre sig fra denne begrænsning, ved at tilbagebetale støtte ud over 60 mio. kr. Hvis virksomheden i øvrigt ikke overholder dette, kan staten kræve fuld tilbagebetaling, og derudover kan virksomheden straffes.

Endelig vil der blive taget hånd om de virksomheder med underskud, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere, end hvad det er nødvendigt inden for statsstøttegodkendelsen.

For nogle virksomheder, der lever op til adgangskriterierne i ordningen, vil kompensationen kunne blive nedjusteret så meget, at virksomheder i udgangspunktet ikke kan modtage kompensation i nuværende ordning. Det gælder særligt vækstvirksomheder.

Derfor tilpasses ordningen med et loft på 50 pct. i den forudgående nedjustering af kompensationen ved udbetaling for virksomheder med et underskud i 2019.

Virksomheder der allerede har søgt, vil blive efterreguleret til de nye regler om underskud.

Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 – og derfor reduceres i kompensation – kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse af ordningen.

Virksomheder der modtager kompensation, må ikke have base i skattelylande.

Da ordningen forlænges i yderligere en måned, skal virksomhederne ansøge igen for den ny kompensationsperiode. Det er usikkert om man så kan nøjes med at søge for 3 måneder og undlade måned 4. Og hvis man søger for måned 4, om omsætningsnedgangen skal være et snit af alle 4 måneder eller om man må se måned 1-3 for sig, og måned 4 for sig.

SELVSTÆNDIGE / FREELANCERE
Det var en udfordring at man udelukkende var berettiget til kompensation hvis man havde max 10 medarbejdere. Og tallet skal opgøres d. 9/3-2020, hvorved nogen kommer i klemme da de netop omkring dette tidspunkt opsagde medarbejdere og derfor d. 9/3-2020 var over grænsen, men umiddelbart derefter var under grænsen.

Problemet løses nu idet grænsen fastsættes til 25 medarbejdere. Virksomheder med lige omkring 25 medarbejdere kan så blive ramt i stedet.

Derudover kommer der to forbedringer af beløbet, idet der fremover gives 90% kompensation for tabt omsætning dog stadig maksimalt 23.000 kr. pr måned. Eftersom ordningen udvides med en måned, kan man opnå maksimalt 4×23.000 = 92.000 kr. i kompensation.

Derudover gives nu 100% i kompensation af underskuddet for selvstændige eller freelancere som ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent, og ikke har omsætningen op indkomst i perioden. Dog maks. 23.000 kr. / måned.

Forhøjelsen af kompensationsgraden vil gælde med tilbagevirkende kraft fra d. 9/3-2020.

Der ændres ikke på, at der skal være et omsætningstab på minimum 30%, og at omsætningen skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned en forudgående periode.

Vi må afvente de præcise detaljer i den fremtidige bekendtgørelse som skal udstede snarest. Men vi formoder og håber at der vil være valgfrihed mellem at søge for de eksisterende tre måneder, eller man også vil skulle søge for den nye 4. måned.

Hvis man står over for at kunne skabe en tilstrækkelig stor omsætning i måned nummer 4, vil der nemlig ikke være nogen fordel at søge kompensation for omsætningstab for måned 4, eftersom man formentlig så skal have et omsætningstab på minimum 30% i alle 4 måneder i snit.

Virksomheder, der allerede har søgt om støtte via ordningen, vil skulle ansøge igen for at opnå adgang til den forlængede periode, ligesom virksomheder, der tidligere har ansøgt om kompensation for 75 pct. af deres omsætningstab ville kunne søge om forhøjelse af kompensationsgraden med tilbagevirkende kraft (alternativt kan disse virksomheder vælge, at justeringen efterreguleres i den efterfølgende kontrol).

Erhvervsstyrelsen vil frem til midten af maj køre videre med den nuværende ordning.

Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden.

Det er også der virksomheder med over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge.

Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

LØNKOMPENSATION
Ordningen om lønkompensation bliver justeret, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Her bemærker vi i øvrigt at ordningen løbende er blevet justerede, således at det allerede nu er muligt at gennemføre en form for jobrotation, så længe der bliver ansøgt for alle relevante medarbejdere, og justeret ved slutopgørelsen, hvilke medarbejdere som har været tilbagekaldt i hvor mange dage.

FREELANCERE – NY ORDNING
Der kommer en ny kompensationsordning for freelancere, som har blandet A- og B-indkomst, og som konsekvens at coronavirus-situationen forventer et indkomsttab på minimum 30%.

Personen skal have haft A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf stilles krav om, at mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

Krav om, at beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst må udgøre 55 pct.

Både A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.

Der vil blive udarbejdet en positivliste over omfattede aktiviteter.

Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

Krav om, at den årlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.
Ordningen retter sig mod freelancere mv. med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

Personer, der opfylder ovenstående kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.

Hvis man har mulighed for kompensation både i ordningen for selvstændige og freelancere samt nærværende ordning for freelancere, skal man vælge, hvilken ordning man søger i.

Personer, som har søgt ordningen for selvstændige og freelancere men endnu ikke har fået udbetalt kompensation, kan vælge at fortryde ansøgningen, og i stedet søge den midlertidige ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst.

Ansøgning kan ske fra primo maj 2020.

MOMSLÅN
Staten vil tilbyde rentefrie lån til de fleste virksomheder. Der er tale om de virksomheder som har indbetalt moms for andet halvår 2019 (små virksomheder) eller 4. kvt. 2019 (mellemstore virksomheder), samt de virksomheder der har indbetalt lønsumsafgift for 1. kvt. 2020 efter metode 4.

Det rentefri lån udgøres af ovenstående indbetalte moms eller lønsumsafgift samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019, og lånet skal tilbagebetales d. 1/4-2021.

Eftersom dette er et rentefrit lån og ikke medfører omkostninger, ud over lidt administrativt arbejde med at søge, forventes det at rigtig mange vil benytte sig af ordningen, for at være på den sikre side for at man har tilstrækkelig likviditet i virksomheden.

Ansøgningsfrist bliver formentlig d. 15/6-2020. Det bliver antageligt muligt at søge fra d. 4/5-2020.

Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation vil ikke være omfattet.

BETALINGSFRIST – LØNSUMSAFGIFT
Betalingsfristen for lønsumsafgift for metode 4-virksomhederme for 2. kvartal 2020 udskydes med 6 uger, så betalingsfristen bliver 2 måneder fra kvartalets afslutning (udskydelse fra den 15. juli til den 1. september 2020).

Betalingsfristen for lønsumsafgift for metode 4-virksomhederne for 3. kvartal 2020 udskydes med 4 uger, så betalingsfristen bliver 1½ måned fra kvartalets afslutning (udskydelse fra den 15. oktober til den 16. november 2020).

Betalingsfristen for lønsumsafgift for metode 4-virksomhederme vil fra og med 4. kvartal 2020 igen være 2 uger som efter gældende regler.

SLUTOPGØRELSER
Der skal indsendes en slutopgørelsen senest seks måneder efter ophøret af perioden hvortil der ydes lønkompensation mv. Ved slutopgørelsen bliver kompensationen reguleret efter de faktiske forhold.

Eftersom ordningen gjaldt til 8/6 2020, betød det at slutopgørelserne skulle indsendes senest d. 8/12-2020.

Nu er ordningen forlænget til 8/7 i stedet for juni, altså en måned mere. Det betyder at slutopgørelserne skal indsendes senest d. 8/1-2021.

I ordningen for faste omkostninger samt ordningen for kompensation til selvstændige, er datoen 8. december 2020, skrevet ind i bekendtgørelserne. Vi forventer at der kommer nye bekendtgørelser, så også disse forlænges til 8.1.2021.

Eftersom mange revisorer har relativt travlt i starten af januar, og måske mellem jul og nytår, kan det måske svare sig at noterer sig i kalenderen at man skal have kigget på disse forhold i december 2020.

ANDRE ORDNINGER

Der er også en række andre justeringer og tiltag:

Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms. Loftet afskaffes fuldstændigt, frem til 01.04.2021.

Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Fremrykningen vil særligt gavne likviditeten i små og mellemstore vækstiværksættere med forsknings- og udviklingsaktivitet.

Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.

Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser, herunder statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport.

Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, der skal gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding.

Platformen etableres som en midlertidig løsning indtil udgangen af 2020.

Løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020 til at understøtte innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder.

Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder. Det indebærer et nyt midlertidigt timekrav på 1.040 timer årligt for optjening af seniorpræmie for personer, som er i gang med optjening af seniorpræmie i hele friperioden fra 1. marts til og med 30. juni 2020. Dette vedrører optjening af seniorpræmie for første år efter folkepensionsalderen for personer født 1. halvår af 1954.

En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

Kilde: Faglig Afdeling, Bjarne Aalbæk

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.