Fristen for selvangivelsen 2019 er udskudt til 1. september 2020

Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Det sker for at give revisorerne bedre mulighed for at hjælpe virksomhederne med at håndtere de akutte udfordringer, som COVID-19 har udløst. Fristen for indsendelse af selskabers årsrapporter til Erhvervsstyrelsen forlænges tilsvarende.

Danske revisorer er under et ekstraordinært pres i deres arbejde med at løse de akutte udfordringer, der er opstået i erhvervslivet som følge af COVID-19.

Derfor har skatteministeren netop besluttet at udskyde samtlige selvangivelsesfrister for indkomståret 2019 til 1. september 2020, så revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne med at opfylde selvangivelsesfristerne.

Forlængelsen kan ske, hvis skatteministeren vurderer, at der foreligger en særlig situation.

Det har skatteministeren vurderet i det konkrete tilfælde, og har derfor givet Skattestyrelsens direktør bemyndigelse til at forlænge selvangivelsesfristerne frem til 1. september for samtlige grupper.

Det forventes ligeledes vedtaget, at Erhvervsministeren bemyndiges til en tilsvarende udsættelse om indsendelse af årsrapporter for selskaber mv. til Erhvervsstyrelsen.

Det gælder således:

Almindelige lønmodtagere
Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.

Små erhvervsdrivende
Små erhvervsdrivende, fx med forældrekøbslejligheder, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.

Selvstændige og personer med udenlandsk indkomst
Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.

Selskaber – også udsættelse vedr. indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen
Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Udsættelsen kommer også til at gælde indsendelse selskabers årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Lovforslaget, der forventes vedtaget 2. april 2020 lægger op til, at Erhvervsministeren kan forlænge fristen for indsendelse af årsrapporten med 3 måneder som udgangspunkt – og længere hvis der bliver behov herfor.

Beslutningen om udskydelsen bunder til dels også i, at Regeringen i flere af de vedtagne hjælpepakker har pålagt virksomhederne at skulle have en erklæring fra revisor når der søges hjælp efter de forskellige ordninger og dette naturligvis medfører yderligere opgaver for revisorerne.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.