Nye muligheder for medarbejderaktier

Folketinget vedtog den 12. maj 2016 lovforslag 149B som lov nr. 430 om skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger. Der gælder særlige betingelser for at tildele medarbejdere aktier som angives nedenfor.

Loven i hovedtræk
Pr. 1. juli 2016 genindføres de tidligere gældende gunstige skatteregler for tildeling af aktier, købe- og tegningsretter for medarbejdere. Det bliver således igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særligt gunstige, skattemæssige vilkår.

Loven indebærer, at medarbejderen modtager en del af sin i løn som aktier mv. Det medfører særligt to fordele for medarbejderen; for det første vil tildelingen af aktier mv. først udløse beskatning, når medarbejderen sælger sine aktier. Beskatningen udskydes herved, idet medarbejderen ikke skal medregne værdien af aktier mv. som skattepligtig indkomst på tildelingstidspunktet eller udnyttelsestidspunktet, men altså først når de sælges igen.

For det andet er ordningen attraktiv for medarbejdere, som betaler topskat. Hidtil skulle medarbejderens aktieløn som udgangspunkt beskattes som almindelig løn, dvs. gevinsten blev beskattet med op til 56 %. Med genindførelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger, skal gevinsten på aktierne mv. beskattes som aktieindkomst hos medarbejderen med 27 % for gevinster op til 50.600 kr. (2016-niveau) og 42 % for gevinster over 50.600 kr.

Ved udstedelse af medarbejderaktier kan selskabet ikke skattemæssigt fradrage værdien af de tildelte aktier mv., som det er tilfældet med lønudgifter. Derimod kan de administrative omkostninger i forbindelse med medarbejderaktieordningen skattemæssigt fradrages.

Betingelser for anvendelse af reglerne
Den vigtigste betingelse for anvendelse af medarbejderaktieordningen er, at værdien af vederlaget ikke overstiger 10 % af medarbejderes årsløn på tildelingstidspunktet. Hvor årslønnen beregnes på baggrund af det år, hvor parterne indgår aftale, skal værdien af vederlaget som udgangspunkt først beregnes, når udnyttelseskursen fastlægges. Overstiger værdien af vederlagt 10 % af årslønnen beskattes værdien ud over de 10 % efter reglerne i ligningslovens §§ 16 og 28.

Herudover skal arbejdsgiver og arbejdstager i fællesskab indgå aftale om, at medarbejderaktieordningen skal finde anvendelse. Der er ingen formkrav til aftalen, men den skal indeholde oplysninger om, i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier mv., samt om vederlaget udgør aktier, købe- eller tegningsretter.

Endvidere skal vederlaget ydes af arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab, ligesom aktierne skal være i en af disse selskaber.

Der er ikke tale om en særlig aktieklasse og såfremt medarbejderen har modtaget købe- eller tegningsretter kan disse ikke overdrages.

Virksomhederne der yder aktievederlag, skal sørge for indberetningen til SKAT, der skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien og antallet af aktier og anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016 og har virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der indgås pr. 1 juli 2016 eller senere.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk