Acontoskat for selskaber

Første ordinære acontoskatterate for selskaber og foreninger m.v. for indkomståret 2016 skal indbetales senest den 21. marts 2016. Anden ordinære rate skal indbetales senest den 21. november 2016.

For selskaber m.v., der anvender et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), betales acontoskatten for indkomståret i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Selskaber m.v. skal betale 50 pct. af gennemsnittet af de seneste tre indkomstårs indkomstskat i ordinær acontoskat. Dvs. for indkomståret 2016, beregnes de ordinære acontoskatter som et gennemsnit af indkomstskatten for 2012, 2013 og 2014. Den ordinære acontoskat betales herefter i 2 lige store rater i løbet af indkomståret, henholdsvis den 21. marts 2016 og den 21. november 2016.

I indkomståret 2016 er selskabsskatteprocenten nedsat til 22 %.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2016
Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2016 bliver større end summen af de ordinære acontoskatter og indeholdte udbytteskatter m.v., bør det overvejes i løbet af året at foretage frivillige indbetalinger af acontoskat for at undgå det ikke-fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Der kan indbetales frivillig acontoskat for indkomståret 2016 senest den 21. marts og den 21. november 2016. Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat efter den 21. november 2016 og frem til den 1. februar 2017.

For frivillige acontobetalinger foretaget senest den 21. marts 2016, den 21. november 2016 og 1. februar 2017, beregnes der procenttillæg. Satserne for procenttillæggene offentliggøres først den 15. december 2016.

For frivillige acontobetalinger, der er sket senest den 21. marts 2016, ydes der således selskabet eller foreningen m.v. et procenttillæg, som fastsættes som godtgørelsesprocenten, (godtgørelsesprocenten ved overskydende skat), ganget med 120/480. For indkomståret 2015 var tillægget fastsat til 0,0 %, dog at der for dette år var fastsat særlige overgangsregler, så tillægget i 2015 var på 0,3 %.

For frivillige acontobetalinger, der sker efter den 21. marts 2016, men senest den 21. november 2016, samt for udbytteskat, skal selskabet eller foreningen m.v. omvendt betale et tilsvarende fastsat procenttillæg. Tillægget var for indkomståret 2015 fastsat til 0,0 %.

Ved frivillig indbetaling af yderligere acontoskat efter den 21. november i 2016, men senest den 1. februar 2017, skal selskabet eller foreningen m.v. betale et procenttillæg, beregnet som restskatteprocenten ganget med 70/360. For indkomståret 2015 var dette tillæg fastsat til 0,7 %.

Såfremt der i 2016 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med procenttillæg for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2016.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er der ikke indberettet, tilbagebetales den frivillige indbetaling.

Husk at det som udgangspunkt altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er “gammel” gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling som udgangspunkt til at betale denne gæld.

Negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget indbetalt frivillig acontoskat
Hvis frivillige indbetalinger af acontoskat senere ønskes tilbagebetalt, medfører nye regler fra 2015, at der kan blive tale om negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget indbetalt frivillig acontoskat, når tilbagebetaling sker i perioder, hvor Nationalbankens indskudsrente med tillæg af 0,2 procentpoint er mindre end nul.

Det er tilfældet nu, idet indskudsbevisrenten siden 6. februar 2015 har været -0,75 %. Fra 8. januar 2016 er indskudsbevisrenten -0,65 %. Dvs. at ved førtidig udbetaling af for meget frivillig acontoskat vil der p.t. være en negativ forrentning på -0,45 %.

Overskydende skat/restskat for indkomståret 2016
Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2016 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket tillæg, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse. Procentgodtgørelsen offentliggøres først den 15. december 2016. For indkomståret 2015 var procentgodtgørelsen for overskydende skat på 0,1 %.

Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg. Procenttillægget offentliggøres ligeledes først den 15. december 2016. For indkomståret 2015 var restskatteprocenten på 3,6 %.

Skatten udbetales/opkræves ca. den 20. november 2017.

Nedsættelse af de ordinære acontoskatterater
Hvis det forventes, at selskabsskatten i 2016 vil være væsentlig lavere end den beregnede acontoskat, kan raterne ændres via TastSelv.

Raterne kan nedsættes i TastSelv frem til datoen for betalingsfristen.

Årsopgørelse, overskydende skat og restskat for indkomståret 2015
Årsopgørelsen for indkomståret 2015 bliver udsendt i oktober 2016.

En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2015 udbetales til skattekontoen.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via skattekontoen. Såfremt selskabet er sambeskattet, er det administrationsselskabet der modtager årsopgørelse. Betalinger sker ligeledes via administrationsselskabets skattekonto.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet. Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.