Fritagelse for beskatning af dødsbo - præcisering og ny frist for genoptagelse

Med en præcisering af praksis vedrørende skattepligten for dødsboer er der muligvis penge at hente hvis du tilhører en af følgende grupper:

• Du er arving efter et bo, hvor der er betalt dødsboskat og længstlevende ægtefælle sad i uskiftet bo.
• Du er enke/enkemand og har tidligere betalt dødsboskat i forbindelse med skifte af det uskiftede bo.

Er længstlevende død i 2009 eller senere eller er begæring om skifte af det uskiftede bo modtaget i skifteretten i 2009 eller senere kan boet blive omfattet af den ændrede praksis.

Det er beløbsgrænsen for skattefriheden på skæringsdagen for boet der er afgørende. Skæringsdagen er den dag, hvor boet er afsluttet.

Det er derfor relevant at vurdere om boet med den nye praksis falder uden for skattepligten hvis boet aktiver og nettoformue i den tidligere boopgørelse er inden for de nævnte beløbsgrænser. Det er, som nævnt skæringsdatoen, der er afgørende. Dvs. at såfremt boets aktiver har været opgjort i intervallerne skal man være opmærksom.

Intervallerne for årene 2009 – 2013 2.595.100 kr. til 5.190.200 kr. og for 2014 i intervallet 2.641.900 kr. til 5.283.800 kr.

Husk at visse aktiver ikke indgår ved opgørelsen af beløbsgrænsen, f.eks. afdødes enfamiliehus, hvor afdøde selv har beboet dette i ejertiden. Se nærmere i SKATs juridiske vejledning afsnit C.E.3.1.5.1.2.

Baggrund
I styresignal SKM2012.724.SKAT anviste SKAT fremgangsmåden for afgørelsen af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle skulle fritages for beskatning.

SKAT oplyste videre om betingelserne for genoptagelse af skatteansættelsen for dødsboer, der i medfør af landsskatterettens kendelse SKM2012.524.LSR ikke kunne anses for at have aktiver og nettoformue, der oversteg beløbsgrænsen for skattefritagelse i DBSL § 6, stk. 1.

Præcisering
Med dette styresignal skal SKAT præcisere, at styresignalet SKM2012.724.SKAT gælder for alle boer med en længstlevende ægtefælle, hvor skiftet enten sker i umiddelbar forbindelse med førstafdødes dødsfald eller ved et efterfølgende skifte af et uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live eller ved den længstlevende ægtefælles død.

Et uskiftet bo, der skiftes mens den længstlevende ægtefælle er i live eller ved den længstlevendes død, er derfor skattefritaget, hvis henholdsvis 50 procent af aktiverne og af nettoformuen i boopgørelsen hver især ikke overstiger beløbsgrænsen for skattefritagelse i dødsboskattelovens § 6.

Frister for genoptagelse
Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for boer, hvor der efterfølgende er skiftet ved den længstlevendes død i 2009 eller senere eller i den længstlevende ægtefælles levende live, og hvor begæringen om skifte af det uskiftede bo er modtaget af skifteretten i 2009 eller senere skal fremsættes inden 6 måneder fra tidspunktet for offentliggørelsen af dette styresignalet på SKATs hjemmeside. Fristen er altså 17. juli 2014.

En genoptagelse har til forudsætning, at boet er søgt genoptaget i skifteretten, og at skifteretten har imødekommet ansøgningen.

Styresignalets virkning
Styresignalet træder i kraft ved offentliggørelsen d. 17. januar 2014.

Ophævelse
Styresignalet vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2014-2 og ophæves derfor med virkning fra 1. august 2014.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.