Skattekontoen hos SKAT er nu tilgængelig

Nu har alle erhvervsdrivende virksomheder fået deres egen konto hos SKAT.

Alle erhvervsdrivende virksomheder – personligt drevne, selskaber, fonde, foreninger – har fået hver deres skattekonto hos SKAT, hvor alle betalinger mellem SKAT og virksomheden bliver samlet fremover.

Virksomhederne får nu mulighed for at få et samlet overblik over deres mellemværender med SKAT.

Hvordan opgøres Skattekontoen
På kontoen indgår SKATs krav på indbetalinger samt virksomhedens eventuelle tilgodehavender hos SKAT.

Kontoen opgøres dermed efter et saldolignende princip. Der sker automatisk modregning mellem gæld og tilgodehavender. Sker der modregning vil virksomheden blive gjort opmærksom på modregningen via en
elektronisk besked.

Det er udgangspunktet, at virksomhedens tilgodehavender på Skattekontoen udbetales til virksomhedens Nemkonto med det samme. Dog er Skattekontoen indrettet således, at virksomheden i god tid (op til 5 hverdage) kan indbetale på kontoen, uden at beløbet returneres.

Virksomhederne har dog mulighed for at vælge, at en kreditsaldo af en vis størrelse ikke skal udbetales. En vis “opsparing” på kontoen er således mulig, men der opnås ikke rente af en debetsaldo på
over 5.000 kr. Renteniveauet af indestående på Skattekontoen er dog så lavt, at kreditrenten er på 0 %.

Indbetalinger på kontoen behandles efter FIFO-princippet. Man kan ikke længere selv vælge, hvad indbetalingen skal dække.

Særlig ordning for selskabers acontoskat
Dette har dog nødvendiggjort en særlig ordning vedrørende frivillig indbetaling af acontoskat. For at en frivillig indbetaling af acontoskat ikke anvendes til dækning af en eventuel eksisterende debetsaldo
på skattekontoen eller tilbagebetales til virksomheden efter 5 hverdage, skal virksomheden via SKATs hjemmeside på TastSelv/selskabsselvangivelse/acontoskat angive den ønskede frivillige acontoskatteindbetaling inden for den almindelige frist for betaling af acontoskatter – næste gang den 20. november 2013.

Virksomheden skal være opmærksom på, at hvis der, efter den frivillige indbetaling er foretaget, indgår ny gæld til SKAT på Skattekontoen, da modregnes den foretagne indbetaling i gælden. Den frivillige acontoskattebetaling vil da mangle ved virksomhedens samlede skatteberegning.

Også eventuelle administrative bøder pålagt selskaber indgår også på Skattekontoen. Administrative bøder til personlige virksomheder ingår ikke, da en sådan bøde vedrører personen bag virksomheden.

SKAT udsender først rykker hvis SKATs tilgodehavende på Skattekontoen udgør 5.000 kr.

Det er herefter vigtigt, at virksomhederne løbende afstemmer Skattekontoen og selv holder styr på hvad indbetalte beløb dækker jf. FIFO-princippet.

Hvordan forrentes indestående og gæld på Skattekontoen
Der foretages nu forrentning af “dag-til-dag” princippet. Tidligere blev der anvendt “pr. påbegyndt måned” som grundlag for forrentningen. Man har desuden indført “rentes-rente” begrebet i forbindelse med Skattekontoens tilblivelse. Dette er også nyt.

For SKATs krav vil der ske forrentning med en sats, der ifølge den aktuelle bestemmelse er fastsat til 0,7 % pr. måned.

Har din virksomhed søgt henstand med betaling af restskat i forbindelse med en klagesag hos SKAT kan det anbefales, at man overvejer at man fortsat skal opretholde henstanden, idet der nu forentes efter “rentes-rente” princippet.

Rente af virksomhedens tilgodehavende på Skattekontoen (kreditsaldo) kan være aktuel i forhold til de op til 5 hverdage, hvor der som nævnt ovenfor accepteres “forudbetaling”. Af en sådan kreditsaldo opnås der rente af op til 5.000 kr.

Renten tilskrives den 1. i måneden efter. Der vil dog som oftest være tale om rentebeløb på få kroner som følge af ovennævnte princip om, at beløb kun står på kontoen i op til 5 dage før udbetaling
sker.

Der er som standard fastsat en udbetalingsgrænse på 100 kr. Udbetalingsgrænsen er imidlertid fastsat af hensyn til den administrative belastning i virksomhederne, og den kan derfor altid fravælges, sådan at
alle beløb uanset størrelse udbetales. Virksomhederne kan også vælge en udbetalingsgrænse, som er højere end 100 kr.

Hvem har adgang til Skattekontoen?
Det er som udgangspunkt kun dig som virksomhedsejer, der har adgang til Skattekontoen. Du har dog mulighed for at tildele medarbejdere eller din revisor adgang til Skattekontoen. Dette gør du via virksomhedens Tast-selv løsning hos SKAT.

Flere SE-numre i virksomheden
SKAT taget stilling til forskellige spørgsmål, som eraf interesse for de fleste virksomheder. Du kan se hele SKATs vejledning på www.skat.dk.

Der oprettes én skattekonto pr. SE-nummer
Hvis et selskab har flere SE-numre, f.eks. fordi selskabet har flere, særskilt registrerede udlejningsejendomme, vil det pågældende selskab derfor få flere Skattekonti.

Det er i sådanne tilfælde vigtigt, at virksomheden er påpasselig med at foretage sine løbende indbetalinger på den rigtige Skattekonto.

Kun betaling af danske skatter og afgifter
Skattekontoen kan kun anvendes til afregning af skatter og afgifter, der betales til Danmark. Hvor en virksomhed er registreret for M1SS i Danmark, og hvor virksomheden således indberetter og betaler til de øvrige EU-lande via Danmark, finder Skattekontoen ikke anvendelse.

Eksisterende registreringsforhold ændres ikke
Der ændres ikke på de eksisterende registreringsforhold i forbindelse med idriftsættelsen af Skattekontoen. Den virksomhed, der er registreret som den afregnende enhed for fællesregistrerede eller sambeskattede virksomheder, skal som hidtil indberette og betale for de fællesregistrerede eller sambeskattede virksomheder. Skatter og afgifter, der fællesafregnes, vil indgå i den afregnende enheds Skattekonto.

Digital post fra Skattekontoen
Breve fra Skattekontoen vil følge de specifikationer, der er givet af Digital post, dvs. at breve sendes til den digitale postkasse for CVR-nummeret, også i de tilfælde, hvor de er tilknyttet flere SE-nr. til et givet CVR-nr.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

Tilmeld dig til nyhedsbrev
RevisorGruppen er den del af danrevi-samarbejdet.

Har du lyst til at modtage aktuelle nyheder vedrørende skat, moms og afgifter så tilmeld dig danrevis nyhedsbrev der udsendes 1 – 2 gange pr. måned.

Tilmeld dig ved at klikke her >>

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.