Vækstplan DK er nu fuldt vedtaget

De foreslåede ændringer i Regeringens Vækstpakke DK har nu været igennem selve lovbehandlingen. De fremsatte forslag er vedtaget og du kan her se de væsentligste ændringer i punktform.

For uddybelse af ændringerne henviser til de tidligere artikler vedr. Vækstplan DK her på sitet.

Selskabsskat
Satsen for beskatning af selskabers indkomst og fysiske personers indkomst, der indgår i virksomhedsskatteordningen, sættes i de følgende 3 år ned fra de nuværende 25 % til 22 % i 2016.

Lønsumsafgift
Satserne for lønsumsafgift for finansielle virksomheder forhøjes for at udligne effekten af den nedsatte selskabsskatteprocent.

Kulbrinteskat
Der indføres tillægsskat for overskud ved kulbrinteindvinding, der skal udligne effekten af den nedsatte selskabsskatteprocent.

Skattekredit
Fra og med indkomståret 2014 kan der anmodes om udbetaling af op til 5,5 mio. kr. i skattekredit ved at “veksle” skattemæssige underskud som følge af forsknings- og udviklingsaktiviteter til kontanter.
I dag kan der maksimalt opnås 1,25 mio. kr.. Denne ændring var først planlagt at skulle træde i kraft for 2015 og frem, men dette blev ændret til 2014 i forbindelse med Finansloven for 2014.

Forskerordning
Forskere og nøglemedarbejdere, der har arbejdet i udlandet i en periode, får adgang til at anvende den skattebegunstigede forskerordning ved ansættelse i en virksomhed, som de tidligere har været ansat i.

Passivposter
Satserne for passivposter ændres.

Henstands- og afdragsordning
Rentesatsen for afgiftsbeløb nedsættes.

Kapitalpensioner
Den gældende skatterabatordning forlænges, sådan at kapitalpensioner kan overføres til alderspensioner med en reduceret afgiftssats til udgangen af 2014.

BoligJobordningen
Ordningen genindføres med skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet i en 2 års periode frem til den 31. december 2014, og ordningen omfatter nu også fritidsboliger.

Syge- og arbejdsskadeforsikringer
Selvstændige erhvervsdrivende gives ligningsmæssigt fradrag for indbetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer. Dette gælder fra og med 2014. Var i den oprindelige lov først gældende fra 2015, men dette blev ændret i forbindelse med Finansloven for 2014.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.