Skærpede krav til dokumentation - momsfri EU-handel

SKAT har udsendt et styresignal, hvor dokumentationskravene skærpes ved momsfri EU-handel, når varerne sælges som afhentningskøb. Dvs. i tilfælde hvor en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land køber varer her i landet, og selv afhenter varerne hos den danske sælger.

Den skærpede praksis gælder fra 1. august 2013.

De skærpede krav gælder dokumentationen for:

• Forsendelsen eller transporten til det andet EU-land
• Købers/købers repræsentants identitet, herunder verifikation af købers momsnummer.

Hvis sælgeren modtager betaling (kontantsalg) eller udsteder faktura før ovennævnte dokumentation er på
plads, kræver SKAT, at der skal opkræves dansk moms.

DOKUMENTATION FOR TRANSPORTEN

Fra 1. august 2013 skal dokumentationen af, at en vare er udført til et andet EU-land, som minimum bestå af en erklæring fra køberen, der indeholder oplysninger om:

• At varen er sendt eller transporteret fra Danmark
• Varens bestemmelsessted
• Transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel
• At varen er modtaget på leveringsadressen.

Derudover skal køberen, hvis det er relevant som følge af transportruten, vedlægge dokumentation for transporten i form af færgebilletter, brokvitteringer og lignende.

SKAT anfører, at ovenstående krav er minimumskrav, og at det som altid er en konkret vurdering, om sælger på betryggende vis har godtgjort, at varerne er transporteret ud af landet.

DOKUMENTATION AF KØBERS IDENTITET

Kontante handler
Hvis den udenlandske køber eller dennes repræsentant betaler kontant eller med kreditkort (dankort, eller andet debetkort) allerede ved udleveringen af varerne, skal den person, der afhenter varerne hos den danske sælger identificere sig, så sælger kan fastslå, at personen er køber eller mandatar for køber.

Identifikationen kan bestå af kørekort, pas eller lignende. Hvis dokumentationen ikke er forsynet med læselig underskrift, skal personen kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne.

Hvis vedkommende, der afhenter varerne, ikke er indehaver af den udenlandske virksomhed, skal personen yderligere fremlægge fuldmagt til at købe og afhente varerne på købers vegne.

Tilsvarende gælder, hvis de pågældende varer normalt ikke kan sælges i køberens land. F.eks. hvis varerne ikke lever op til pantregler eller lignende i købers land.

Verifikation af køberen
Sælger skal – som det gælder for alle EU-salg – sikre sig, at køber er en momsregistreret virksomhed. Sælger skal verificere, at det oplyste momsnummer er gyldigt på salgstidspunktet og gemme dokumentation for verifikationen.

Sælger skal ud over at sikre sig gyldigheden af købers momsnummer også indhente og gemme elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Disse kontroller kan foretages via VIES databasen.

Af tekniske grunde er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at kontrollere tyske og spanske momsnumre i denne database.

Virksomheder, der foretager momsfrit salg af varer til tyske og spanske virksomheder, skal derfor sikre sig købers identitet på anden vis, eksempelvis ved indhentelse af erklæring fra køberen, der dokumenterer, at køber er momsregistreret.

For alle EU-lande gælder det, at hvis sælger er i tvivl om købers identitet, skal denne sikre sig flere oplysninger for at fastslå, at det oplyste momsnummer er købers.

Dansk moms, hvis dokumentationen mangler
SKAT kræver, at sælger skal have modtaget den ovenfor nævnte dokumentation, inden der må udstedes faktura uden dansk moms. Dette gælder både, når køberen selv transporterer varer, og når tredjemand for købers regning forsender eller transporterer varerne til et andet EU-land.

Det betyder, at den danske sælger skal opkræve dansk moms, hvis denne ikke har modtaget dokumentation for:

1. At varen er transporteret ud af Danmark, og
2. Købers momsnummer, navn og adresse.

Sælgeren kan dog tilbagebetale/berigtige den danske moms, når behørig dokumentation er modtaget fra køberen. Dette kan ske ved udstedelse af kreditnota og en ny momsfri faktura.

Du kan læse styresignalet fra SKAT i sin fulde udstrækning ved at klikke på filen til højre på siden.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.