Fraflytterskatten på aktier skal ændres siger EU

EU-kommissionen har pålagt Danmark at ændre reglerne om fraflytningsskat på urealiserede aktieavancer for personer inden den 24. marts 2013.

De danske regler om fraflytterbeskatning af aktier indebærer, at når en fysisk person forlader Danmark og skattemæssigt får bopæl i en anden medlemsstat, beregnes og beskattes den urealiserede fortjeneste knyttet til aktiebeholdningen. Denne skat opkræves af den pågældende, enten når aktierne i vedkommendes aktiebeholdning sælges, eller når den pågældende får udbytte eller andre typer indtægter fra disse aktier.

En af årsagerne til at EU-Kommissionen ikke kan godkende de danske regler er, at der ved udlodning af udbytte beregnes et beløb, hvis størrelse beregnes efter skattereglerne, og dette beløb skal betales som et afdrag på den fraflytterskat, som der er bevilget henstand med betaling af.

Kommissionen fremhæver, at de danske skatteregler går længere end, hvad der er nødvendigt for at forhindre skatteunddragelse, og at de er i strid med princippet om fri bevægelighed for mennesker og kapital.

Ændrer Danmark ikke reglerne, kan EU-kommissionen anlægge en sag mod Danmark ved Den Europæiske Unions Domstol for brud på traktaternes bestemmelser om fri bevægelighed for personer og kapital.

En sag som flere mener Danmark vil tabe, da kommissionen tilbage i 2005 vandt en tilsvarende sag mod Frankrig.

Hvis Danmark vælger ikke at ændre reglerne, kan der formentlig gå flere år, før en sag ved domstolen afgør spørgsmålet.

Personer, der pt. overvejer om fraflytning fra Danmark skal indgå som et led i et generationsskifte, kan derfor med fordel observere, om reglerne ændres inden 24. marts 2013, før der disponeres.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.