Skattereform 2012 - Personbeskatning

Regeringens skatteforlig med Venstre og Konservative om en skattereform er nu udmøntet i vedtagne lovforslag, så SKAT kan nå at indrette forskudsopgørelsen for 2013.

Bemærk at lovforslaget om iværksætterskat og lønsumsafgift først kommer til behandling i oktober 2012.

Her kan du se de vigtigste emner vedørende personbeskatning.

1) Forøgelse af beskæftigelsesfradraget
Beskæftigelsesfradraget hæves gradvist fra 5,6% til 10,65% i 2022 – dog maksimalt 34.100 kr.

Det maksimale fradrag opnås ved en arbejdsindkomst på 320.000 kr. Afhængigt af indkomsten vil det forøgede beskæftigelsesfradrag give en årlig skattereduktion på op til ca. 2.500 kr. i 2013 og op til 4.160 kr. i 2022.

For enlige forsørgere indføres gradvist et ekstra beskæftigelsesfradrag på 6,25% – dog maksimalt 20.000 kr. Er indkomsten 320.000 kr. eller derover, bliver der tale om en skattelettelse på ca. 2.600 kr. i 2014 og ca. 5.100 kr. fra 2015.  

2) Topskattegrænsen forhøjes
Grænsen for topskat (15%) forhøjes gradvist til 467.000 kr. (507.600 før AM-bidrag) i 2022 mod den nuværende grænse på 389.900 kr. i 2013 og 409.100 i 2014.

Man skal således have en månedsløn på ca. 38.100 kr. (før AM-bidrag) for at betale topskat i 2013.

Får man fuld gavn af forhøjelsen af topskattegrænsen, sparer man ca. 8.600 kr. i 2022.

År         Grænse
2013     421.000
2014     441.100
2015     444.500
2016     446.300
2017     448.200
2018     456.000
2019     459.200
2020     464.500
2021     466.000
2022     467.000

3) Børne- og ungeydelsen bliver indkomstafhængig
Der indføres en indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen. Ydelsen skal aftrappes med 2% af den indkomst, der overstiger 700.000 efter AM-bidrag. Ægtefæller vurderes individuelt.

F.eks. vil et ægte par hvor den ene ægtefælle tjener 350.000 kr. og den anden ægtefælle tjener 800.000 kr. miste ca. 720 kr. i ydelse om året.

4) Skattelempelse ved arbejde i udlandet bortfalder – ligningslovens § 33A
De særlige regler i ligningslovens § 33 A om nedslag i beskatningen af lønindkomst ved arbejde i udlandet bortfalder. Ligningslovens § 33 A skal ophæves med virkning fra lovens ikrafttrædelse, hvilket forventesat være medio september 2012.

Dette medfører, at fuldt skattepligtige personer, der har lønindkomst under arbejdsophold i udlandet, fremover vil blive beskattet på dansk niveau af den udenlandske lønindkomst. Det vil dog forsat være muligt at få den danske skat nedsat med den skat af lønindkomsten, der er betalt i udlandet.  

Der er indført overgangsregler for personer, der allerede opholder sig uden for Danmark på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Personer omfattet af overgangsreglerne kan anvende de nugældende regler i ligningslovens § 33 A til udgangen af 2013.

5) Øget beskatning af fri bil
Miljøtillægget, der lægges til beskatningsgrundlaget for fri bil, forhøjes med 50%. Dette anslås i gennemsnit at medføre en ekstra skattebetaling på ca. 750 kr. årligt for en benzinbil.

Derudover skal nedsættelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil (fra 100% til 75%) indtræde 36 måneder efter indregistreringsdatoen.

Som reglerne har været hidtil nedsættes beregningsgrundlaget tre kalenderår efter indregistreringen. Det betyder, at nedsættelsen af beregningsgrundlaget for fri bil sker senere, og det medfører dermed en øget skattebetaling i det sidste år.

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2013 og har også virkning for allerede indregistrerede biler.

6) Nedsættelse af loftet over rejsefradraget mv.
Loftet over rejsefradraget halveres fra de nuværende 50.000 kr. til 25.000 kr. årligt fra og med 2013.

Loftet gælder også selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag med standardsatserne for rejseudgifter. Dette
anslås at medføre en skattestigning på op til 6.400 kr. årligt alt efter hvor du bor i landet (der er forskel i kommuneskatten og dermed den samledeskat).

Ligeledes udvides den allerede eksisterende værnsregel mod konvertering af løn til skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til også at omfatte tilfælde, hvor en lønmodtager går ned i løn eller udviser
løntilbageholdenhed for at få udbetalt skattefri rejse- og eller befordringsgodtgørelse, samt tilfælde hvor en lønmodtager i forbindelse med nyansættelse aftaler en lavere løn end vedkommende ellers kunne have fået. Dette vil medføre skattepligt af den udbetalte godtgørelse.

7) Arbejdsudleje
Området for, hvornår en tjenesteydelse skal betragtes som arbejdsudleje, udvides. Såfremt det arbejde, den udenlandske arbejdskraft udfører, udgør en integreret del af virksomheden i Danmark, vil dette fremadrettet blive betragtet som arbejdsudleje.

Ændringen har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra og med lovens ikrafttræden. For aftaler, der allerede er indgået/affattet, finder de nye regler først anvendelse fra og med den 1. oktober 2013.

Konsekvensen er, at danske virksomheder oftere skal indeholde arbejdsudlejeskat (30%) af lønnen til medarbejdere fra udlandet, der er ansat i en udenlandsk virksomhed.

*8) Udvidelse af reglerne om begrænset skattepligt til Danmark *
Begrænset skattepligt af løn fra arbejde udført i Danmark skal udvides til også at omfatte personer, der ikke har en dansk arbejdsgiver eller ikke har en udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark.

Efter de nye regler kan personen beskattes af sin lønindtægt, hvis den pågældende opholder sig i Danmark i en eller flere perioder, der til sammen overstiger 183 dage inden for en 12 måneders periode.

Ved opgørelsen af den samlede periode på 183 dage medregnes kun opholdsdage efter lovens ikrafttræden.

9) Aktionærlån mv. skal fremover beskattes
Lån, sikkerhedsstillelse eller midler mv., der stilles til rådighed over for aktionærer, der (i henhold skattelovgivningens regler) har bestemmende indflydelse på det selskab, der har ydet lånet mv., er skattepligtige for aktionæren.

De vedtagne regler omfatter ikke lån mv. til selskaber.

De vedtagne regler har virkning for lån mv., der ydes fra og med den 14. august 2012.

10) Fradrag for indskud på kapitalpension afskaffes – erstattes af ny pensionsordning
Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension, herunder supplerende engangsydelser i pensionskasser fra 2013, afskaffes.

Der indføres en ny pensionsopsparingsordning (alderspension)fra 2013. Der kan årligt indskydes op til 27.600 kr. uden fradragsret, og udbetalingerne er skatte- og afgiftsfri. Indbetalinger over grænsen pålægges en afgift på 20% ved udbetaling af pensionen.

Er det samlede indbetalte beløb over grænsen på 27.600 kr., kan det overskydende beløb overføres til en fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget ordning mod en afgift på 4%.

Afkastet af indeståendet vil blive beskattet efter de nuværende regler i pensionsafkastbeskatningsloven, dvs. med 15,3%.

Det bliver desuden muligt at overføre eksisterende kapitalpensionsordninger til den nye pensionsordning i 2013. Ved overførsel i 2013 betales en afgift på 37,3%. Til gengæld bliver udbetalingen til sin tid skattefri.

Derved vil det blive muligt at opnå en gevinst på 2,7% af indeståendet på en kapitalpensionsordning
ved omlægning af eksisterende kapitalpensionsordninger til den nye beskatningsform.

Overførsler efter 2013 pålægges en afgift på 40%. Forudsat at pensionsordningen kan forsætte på uændrede vilkår i pensionsselskabet mv., vil det være en fordel at overføre en eksisterende kapitalpension til den nye pensionsordning.

Rettidige udbetalinger fra eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, der foretages i 2013, pålægges også en afgift på 37,3%.

Endvidere nedsættes afgiftssatsen ved ikke rettidig hel eller delvis ophævelse af kapitalpensions-ordning til 49,84% i 2013 og 52% i efterfølgende år. For de nye pensionsordninger udgør afgiftssatsen 20%.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.