Ophævelse af ligningslovens § 33 A

Skatteministeren har offentliggjort udkast til lovforslag om ophævelse af ligningslovens § 33 A.

Arbejder du i udlandet eller har din virksomhed udstationerede medarbejdere bør du være opmærksom.

Hvad ændres
Ændringen vil medføre, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som får hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet i udlandet, i fremtiden kun kan få nedsat deres danske skat med den faktisk betalte skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale.

Reglen kan bruges til og med 2013
Ophævelsen har virkning fra og med lovens ikrafttræden, hvilket er dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Personer, som på dette tidspunkt har taget ophold uden for riget, kan anvende reglerne
i Ligningslovens § 33 A til og med udgangen af kalenderåret 2013. Det forventes, at lovforslaget bliver fremsat medio august 2012.

Påbegynd udlandsophold før lovændring
Hvis du som lønmodtager skal udstationeres, kan det derfor anbefales, at udstationeringen påbegyndes snarest muligt, og i hvert fald inden lovens ikrafttræden.

Hvis personen derimod afbryder 6 måneders perioden i forbindelse med ferie i Danmark, efter tidspunktet for lovens ikrafttrædelsestidspunkt, er lempelse efter dette tidspunkt udelukket.

Det er derfor vigtigt, at du ikke ”træder” ud af bestemmelsen ved at afbryde 6 måneders perioden, f.eks. ved at afholdt efterårsferie og juleferie i Danmark giver et ophold på mere end 42 dage i Danmark indenfor en 6 måneders periode.

Da lovforslaget er en del af den indgåede skattereformaftale, bliver bestemmelsen sandsynligvis desværre ophævet.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

_Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.