Aftale om skattereform på plads

Regeringen har indgået aftale om en skattereform med Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Hovedpunkterne i reformaftalen er som følger:

 
Rentefradrag og ejendomsværdiskat
Der ændres ikke i reglerne for rentefradrag,herunder udgår forslaget om nedsættelse af  rentefradraget for store renteudgifter. Den gradvise reduktion af rentefradraget, som blev vedtaget af den tidligere VK-regering fastholdes dermed uændret.

De gældende regler for ejendomsværdiskatten fastholdes uændret frem til 2022.

Folkepension
Den af regeringen foreslåede forringelse for folkepensionisterne bortfalder, hvilket indebærer, at den af regeringen foreslåede omlægning af folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår, ligesom også den omdiskuterede for­rin­gel­se/diskrimination af folkepensionisterne i forbindelse med regulering af topskatten ikke bliver gennemført.

Topskattegrænsen
Topskattegrænsen forhøjes med 57.800 kr. til 467.000 kr., når den er fuldt indarbejdet i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.000 kr. (før AM-bidrag) vil være fritaget for at betale topskat (2013-niveau).

Beskæftigelsesfradraget
Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022 og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022.

Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra beskæftigelsesfradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct. og det maksimale
ekstra fradrag udgør 20.000 kr.

Iværksætterskattten
Den såkaldte ”iværksætterskat” fra 2009 på selskabers kursgevinster på unoterede porteføljeaktier ophæves. Det finansieres ved forøget lønsumsafgift i den finansielle sektor.

Erhvervspakken
Erhvervspakken, herunder skattelettelser til erhvervslivet, kommer ikke med i denne omgang.
Beskatningen af fri bil skærpes i overensstemmelse med regeringens forslag.

Overførselsindkomster
Stigningstakten i diverse overførselsindkomster nedsættes i overensstemmelse med regeringens forslag, men reguleringen flyttes til perioden 2016 – 2023.

Øvrige tiltag
Der skal gennemføres rationaliseringer i dansk forsvar og Danmark vil kræve en nedsættelse af det danske EU-bidrag.
 
Herudover gennemføres regeringens forslag til en skattereform ud fra de nu foreliggende oplysninger i uændret form.
 

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.