Forhøjede afskrivninger, initiativer mod sort arbejde og skattefri vennetjenester vedtaget

Folketinget har netop vedtaget en del af de lovforslag, som vi tidligere har omtalt her på sitet. Nedenfor kan du se de væsentligste ændringer. Der er ikke sket nævneværdige ændringer i forhold til de fremsatte forslag under behandlingen i Folketinget.

Forhøjede afskrivninger på driftsmidler
De nye regler betyder, at fabriksnye driftsmidler, med undtagelse af personbiler, skibe og enkelte andre typer, kan afskrives efter saldometoden, men på en særskilt saldo, hvorpå investeringerne kan
indgå med et beløb svarende til 115 % af anskaffelsessummen.

Reglen gælder kun for driftsmidler, der anskaffes i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013.

Reglen betyder, at der opnås en skattebesparelse på 37.500 kr. for hver million kroner, der investeres, men da afskrivningen sker efter saldometoden, opnås den samlede besparelse først over en længere årrække.

Skatteregler for familie- og vennetjenester
Der er tale om en lovfæstelse af en mangeårig praksis om, at der ikke skal betales skat af familie- og vennetjenester, når disse udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed og uden krav om nogen modydelse.

Gælder dog kun for ydelser uden væsentlig værdi.

Hjælp til byggeri af sommer- og helårshuse kan føre til beskatning, hvis der er tale om hjælp over en længere periode.

Initiativer mod sort arbejde
De nye regler betyder, at der på alle private byggepladser som udgangspunkt altid skal opsættes skilte med oplysning om, hvilke håndværksvirksomheder, der udfører arbejdet. Reglen træder i kraft den 1. januar 2013.

Endvidere skal vare- og lastbiler på gule plader, og med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, forsynes ikke kun med oplysning om virksomhedens navn eller logo, men også med virksomhedens CVR-nummer.

Også denne regel træder i kraft fra nytår.

Desuden er forslaget om, at SKAT må foretage kontrol på private ejendomme, der anvendes til privatbolig eller fritidshus. Det forudsætter dog, at der synligt kan konstateres udendørs aktiviteter af professionel karakter. SKAT har dog ikke adgang til at foretage kontrol af selve privatboligen eller fritidsboligen.

Virksomheder, der køber varer eller ydelser for mere end 10.000 kr., mister retten til skattefradrag for udgiften, hvis betalingen ikke er sket via et pengeinstitut.

Private, der køber ydelser for mere end 10.000 kr. inkl. moms, kan komme til at hæfte for skat og moms hos sælgeren, hvis regningen er betalt med kontanter.

De 2 sidstnævnte regler træder i kraft den 1. juli 2012.

Nye underskuds- og TP-regler for selskaber
Selskabers adgang til at fremføre skattemæssige underskud begrænses, idet et selskab ikke kan få nedbragt sin indkomst til mindre end 40 % af den del af indkomsten, som overstiger et beløb på 7,5 mio.
kr.

For sambeskattede selskaber gælder bundgrænsen på sambeskatningsniveau. De nye regler har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere.

Fra samme tidspunkt indføres der solidarisk hæftelse blandt sambeskattede selskaber. Ikke kun selskabsskat, men også for kildeskat af udbytter, renter og royalties.

Fra nytår kan SKAT i visse tilfælde pålægge et selskab at indhente en revisorerklæring om TP-forhold, ligesom bødeniveauet fra samme tidspunkt skærpes i de tilfælde, hvor der ikke er udarbejdet den
foreskrevne TP-dokumentation.

SKAT vil fremover offentliggøre oplysninger om selskabers skatteforhold, herunder oplysninger om størrelsen af disses skattepligtige indkomst, anvendte gamle underskud og beregnet indkomstskat m.v. For sambeskattede selskaber vil der blive tale om oplysning for alle selskaber under ét. Altså på sambeskatningsniveau.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.