Øget afskrivningsgrundlag på driftsmidler - lovforslag

Regeringen har som en del af den varslede skattereform fremsat forslag til ændring af afskrivningsloven.

Reglerne kommer til at gælde fra og med 30. maj 2012.

Hvilke driftsmidler er omfattet og betingelser for brug af reglerne
Det foreslås, at erhvervsdrivende og selskaber får mulighed for at vælge at afskrive 115 pct. af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af kalenderåret 2013.

Det er en betingelse, at driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Afskrivningerne foretages på en særskilt saldo.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for de driftsmidler, som er omfattet af forslaget.

Hvilke driftsmidler er ikke omfattet af reglerne
Investeringer, der kan straksafskrives efter gældende regler, f.eks. software, omfattes ikke af forslaget.

Forslaget omfatter ikke investeringer i personbiler og skibe.

Forslaget omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid, herunder aktiver i forbindelse med udvindingsvirksomhed.

Hvor længe kan reglerne anvendes
For at undgå misbrug ved, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, foreslås det, at salgssummen forhøjes med 15 pct. for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 pct. til anskaffelsessummen.

For at undgå misbrug bl.a. ved koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler omfatter forslaget alene nyfabrikerede driftsmidler.

Muligheden for at anvende et forhøjet afskrivningsgrundlag skal kun gælde for driftsmidler anskaffet senest den 31. december 2013.

Ved udgangen af indkomståret 2017 skal den afskrivningsberettigede saldoværdi for driftsmidler, hvis afskrivningsgrundlag er blevet forhøjet, lægges sammen med saldoværdien for driftsmidler, der er afskrevet efter den gældende saldometode.

Den derved fremkomne samlede saldoværdi skal fra og med indkomståret 2018 indgå på den almindelige driftsmiddelsaldo.

Sammenlægningen indebærer, at afståelsessummen for driftsmidler med et forhøjet afskrivningsgrundlag omfattet af den særlige saldo ikke længere skal fragå med 115 pct. men med 100 pct. som normalt.

Der er som nævnt tale om et lovforslag, der kan blive ændret under behandlingen i Folketinget. Du kan læse om denne lov her på sitet når den er blevet vedtaget i Folketinget.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.