Regeringens forslag til skattereform (skat og moms)

Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til en skattereform.

Størstedelen træder dog allerede i kraft til næste år mens de resterende elementer indfases over 10 år.

Hovedelementerne i forslaget er følgende:

Topskatten
Topskattesatsen på 15 % ændres ikke.

Den nugældende topskattegrænse på 389.900 kr. forhøjes i 2014 med 19.200 kr. til 409.100 kr. Det er allerede vedtaget.

Grænsen tænkes derefter frem til 2022 forhøjet med yderligere 58.000 kr. til 467.100 kr. Samlet forhøjes grænsen derfor med 77.200 kr., hvilket i den sidste ende vil give en samlet årlig skattebesparelse på op til 11.580 kr.

Fuldt indfaset vil den nye topskattegrænse svare til en gennemsnitlig måneds-løn før bruttoskat på 42.300 kr. mod 35.300 kr. i dag. Antallet af topskatte-betalere vil dermed falde fra ca. 725.000 personer til ca. 460.000 personer.

Forhøjelsen af topskattegrænsen fra 409.100 kr. til 467.100 kr. kommer ikke til at gælde for folkepensionister.

Folkepensionens grundbeløb nedsættes i øvrigt fra 2015 gradvist med 13.600 kr., mens pensionstillægget øges tilsvarende.

Beskæftigelsesfradraget øges
Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes frem til 2022 fra 17.900 kr. til 34.100 kr. Det giver en årlig skattelettelse på op til 4.150 kr. fra 2022. Der indføres fra 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag
til enlige forsørgere. Fuldt indfaset udgør fradraget 20.000 kr.

Kapitalpension – fradrag bortfalder
Allerede fra 2013 afskaffes fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner. Til gengæld indføres en ny form for pensionsopsparing, hvor indbeta¬lingerne ikke giver skattefradrag, men hvor afkastet kun beskattes med 15,3 %. Der kan dog årligt kun indskydes 27.600 kr. på den nye opsparing. Eksisterende kapitalpensioner kan omlægges til den nye opsparing mod betaling af en afgift på 37,3 % mod 40 % efter
de gældende regler.

Lavere fradragsværdi på renteudgifter
Loftet over ejendomsværdiskatten ændres ikke, men skatteværdien af rente-udgifter (negativ nettokapitalindkomst) ud over 100.000 kr. for ægtepar nedsættes over en årrække til 20,6 % mod 32,7 %
i dag.

Aktieavanceskat selskaber
Selskabers gevinster på unoterede porteføljeaktier gøres skattefri fra 2013 uanset ejertid.

Forbedrede afskrivningersmuligheder på driftsmidler
Virksomheders investeringer i driftsmidler i 2012 og 2013 belønnes med adgang til afskrivning på 115 % af investeringen.

Afgifter
Afgifterne på vin, øl, sodavand og fedt forhøjes endnu en gang.

Det gælder også for vægtafgiften og den grønne ejerafgift på bilerne, ligesom udligningsafgiften på dieselbiler forhøjes.

Firmabilbeskatningen øges dels ved, at miljøtillægget, som indgår i beskatningsgrundlaget, forhøjes med 50 %, dels ved at lukke for den særlige fordel ved at købe ny firmabil sidst på året.

Mindre rejsefradrag
Loftet over fradrag for rejseudgifter nedsættes fra 50.000 kr. til 25.000 kr. og samtidig strammes reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser.

Stramning af arbejdsudlejeregler
Reglerne for udlændinges arbejde i Danmark på entreprisekontrakter – de såkaldte arbejdsudlejeregler – skærpes.

Stramning vedr. beskatning løn optjent ved arbejde i udlandet
Danskere med lønindkomst fra udlandet vil i deres danske skat fremover kun kunne modregne den i udlandet faktisk betalte skat – alternativt opnå lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, idet den særlige regel i ligningslovens § 33 A bliver ophævet.

Afskaffelse af fradrag for grundforbedringer
De offentlige ejendomsvurderinger vil stige, idet det særlige fradrag for grundforbedringer vil blive afskaffet med fremadrettet virkning.

Børne og ungeydelse
Børne- og ungeydelsen aftrappes med 2 % af den del af indkomstgrundlaget for topskatten, der overstiger 700.000 kr.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.