Har du brugt virksomhedsordningen efter år 2000 har du muligvis penge til gode

Kapitalafkastsatsen er gennem en årrække blevet beregnet på et forkert grundlag og er derved fastsat for højt. På den baggrund har SKAT udsendt et styresignal, hvori der angives retningslinjer for genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2000 til og med 2010.

De korrigerede kapitalafkastsatser for indkomstårene 2000-2010 ligger 0-2 procentpoint lavere end de tidligere offentliggjorte satser. Genoptagelse kan være aktuel for personer, der anvender virksomhedsskattelovens bestemmelser, men også for andre, der har anvendt kapitalafkastsatsen, eksempelvis i forbindelse med værdiansættelse af goodwill fastsat efter retningslinjerne i TSS-cirkulære nr. 2000-10.

Der vil kun ske genoptagelse af skatteansættelsen i de tilfælde, hvor den for højt fastsatte kapitalafkastsats har været til ugunst for den skattepligtige.

SKAT foretager selv ændring
I de følgende tilfælde vil SKAT på eget initiativ genoptage skatteansættelserne og i marts 2012 udsende nye årsopgørelser med efterfølgende udbetaling af overskydende skat:

Hvis den skattepligtige har fået beregnet rentekorrektion i et indkomstår med den for højt fastsatte kapitalafkastsats, forudsat at den skattepligtige indkomst er positiv.

Hvis den skattepligtige i samme år både har fået beregnet rentekorrektion og kapitalafkast med den forkerte kapitalafkastsats, og det samlet set er en fordel at genoptage skatteansættelsen.

Genoptagelse på eget initiativ
I andre tilfælde er det nødvendigt, at man selv tager initiativ til, at der sker genoptagelse.

I disse tilfælde er det nødvendigt, at man selv fremsætter en anmodning om genoptagelse og fremlægger dokumentation for, at den man er blevet stillet ringere som følge af, at kapitalafkastsatsen har været for høj. Som eksempler på tilfælde, hvor det efter omstændighederne kan forekomme, at en for høj kapitalafkastsats har bevirket en for høj skatteansættelse, kan nævnes:

Der er sket tvangshævning af kapitalafkast, som følge af at der indgår finansielle aktiver i kapitalafkastgrundlaget.

Der har været beregnet kapitalafkast for en skattepligtig, og kapitalafkastet indgår i en skatteberegning for en ægtefælle, der betaler topskat.

Goodwill er værdiansat efter TSS-cirkulære nr. 2000-10.

Den skattepligtige er afgået ved døden, dødsboet er afsluttet, og afdøde ville have været berettiget til genoptagelse af sine skatteansættelser, hvis vedkommende havde været i live (det er her en forudsætning, at skifteretten har tilladt genoptagelse af dødsboet på arvingernes begæring).

Anmodning om genoptagelse skal for indkomstårene 2000-2008 ske senest den 1. oktober 2012. For indkomstårene 2009 og 2010 gælder de sædvanlige genoptagelsesfrister henholdsvis den 1. maj 2013 og den 1. maj 2014.

Anmodningen skal enten indgives til SKAT, Fabriksvej 13, 7600 Struer eller sendes pr. mail via kontaktformularen i den skattepligtiges elektroniske skattemappe på SKATs hjemmeside.

Erstatning af udgifter til sagkyndig bistand
Hvis en ansættelse ændres på eget initiativ, og der i forbindelse med udarbejdelse af anmodning om genoptagelse er afholdt nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, kan udgifterne erstattes efter fremlæggelse af fornøden dokumentation efter de almindelige erstatningsregler. Udgifter til sagkyndig bistand erstattes ikke, hvis SKAT genoptager ansættelsen af egen drift.

Rentegodtgørelse
Det beløb, der bliver tilbagebetalt, bliver forrentet fra og med den 1. oktober i året efter det år, der er blevet genoptaget. Hvis ansættelsen f.eks. bliver genoptaget for år 2000, vil beløbet blive
forrentet fra og med den 1. oktober 2001. Rentesatsen er på enten 0,5 % eller 0,6 % pr. måned for hele perioden frem til nu. Renterne er skattefrie.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk