Acontoskat og frivillig indbetaling for selskaber

Det er ved at være tid til at indbetale acontoskat for selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.

Hvem er omfattet
Frivillig indbetaling af acontoskat retter sig mod selskaber som forventer, at årets samlede skat til betaling for 2011 vil overstige årets acontoskatterater. Vær opmærksom på, at det for koncernforbundne
selskaber gælder, at den samlede skat for koncernen skal betales af moderselskabet(administrationsselskabet).

Du skal være opmærksom på
Såfremt man indbetaler den forventede restskat inden 22. november 2011, pålægges man et rentetillæg på 0,3% af restskatten. Hvis man derimod venter med at indbetale restskat til 2012, pålægges man et
rentetillæg på 4,8%. Ved at indbetale forventet restskat inden 22. november 2011 opnår man derfor en besparelse på 4,5% (4,8% – 0,3%) af den samlede restskat. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at rentetillægget ikke er fradragsberettiget.

Er likviditeten til stede i selskabet
Det må anbefales at udarbejde et estimat over forventet skat til betaling for året. Såfremt selskabets likviditet er til rådighed, kan selskabet med fordel foretage frivillig indbetaling inden 22. november
2011.

Hvis ikke selskabet har likviditeten til rådighed, kan frivillig indbetaling af skat som udgangspunkt betale sig, såfremt selskabets lånerente er under 6 % før skat. Herved vil rentebesparelsen hos SKAT være større end rentebetalingen til långiver.

Det skal samtidig vurderes, hvor stor en indbetaling selskabet kan bære. Vær opmærksom på, at indbetalingen er bundet hos SKAT frem til 21. november 2012. Eventuelt for meget indbetalt acontoskat denne dato vil blive udbetalt med et rentetillæg på 1,3 %, der ikke er skattepligtigt, svarende til en rente før skat på 1,73 %.

Det praktiske omkring betalingen
Frivillig indbetaling kan foretages sammen med ordinære acontoskatterater. Dette kan gøres ved hjælp af det af SKAT fremsendte girokort. Alternativt er det muligt at danne en tilsvarende betalingskode
til brug for betalingen via SKATs hjemmeside.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.