Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

Skatteministeren har nu fremsat lovforslag L208 om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Loven får virkning for arbejder udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til 31. december 2013. Der er tale om en forsøgsordning.

Hvor meget kan jeg få i fradrag?
Du kan maksimalt få 15.000 kr. årligt i fradrag. Fradraget gives pr. person over 18 år i husstanden.

Det betyder, at en husstand bestående af et ægtepar eller to ugifte voksne kan opnå et maksimalt fradrag på 30.000 kr. årligt. Lovforslaget giver dog også mulighed for, at hvis hjemmeboende børn over 18 år afholder fradragsberettigede udgifter, kan det samlede fradrag godt blive større.

Du kan kun få fradrag for udgifter til arbejdsløn. Materialeudgifter er ikke fradragsberettiget.

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor du betaler regningen for det udførte arbejde.

Fradraget gives som ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at ca. 1/3 af bruttoudgiften til arbejdsløn “betales” af skattefar.

Hvad kan jeg få fradrag til?
Du kan få fradrag uanset som du er lejer, andelshaver eller ejer.

Men du kan kun få fradrag for de udgifter, der afholdt vedrørende din helårsbolig d.v.s. den bolig, hvor du er tilmeldt i Folkeregisteret. Du kan derfor ikke få fradrag for udgifter afholdt vedørende arbejder udført på dit sommerhus o.l.

Ifølge lovforslaget kan du få fradrag for følgende hovedgrupper af serviceydelser

-Almindelig rengøring
-Vinduespudsning
-Børnepasning
-Almindeligt havearbejde
-Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Du kan ved at klikke på pdf-filen “Bilag 1” til højre på siden se den en oplistning af de arbejder, der er omfattet under de enkelte hovedgrupper.

Det fremgår ikke, hvorvidt opregningen af de omfattede ydelser er udtømmende. Det er jf. forslaget skatteministeren, der er bemyndiget til at foretage den endelige opregning. Opregningen vil dog jf. forslaget følge førnævnte oplistning.

Du kan ikke få fradrag for udgifter, som du allerede har modtaget tilskud m.v. til.

Hvilke virksomheder/personer er omfattet af ordningen?
For at de arbejder, du får udført, kan blive omfattet af ordningen, skal arbejdet være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark.

Hvis der er tale om arbejde i form af rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde må arbejdet tillige være udført af en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark og der er fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Dette sikre, at personen har et cvr-nummer eller cpr-nummer.

Hvordan opnås fradraget rent praktisk?
Ifølge forslaget er det en betingelse for at få fradraget, at betalingen for ydelsen sker via et særligt betalingsmodul, der stilles til rådighed af SKAT. Der skal ikke se nogen oprettelse i systemet
af hverken køber eller sælger.

Du vil kunne få adgang til betalingssystemet via Tastselv-Borger på SKAT.dk. Du vil kunne betale med dankort i systemet.

Som køber skal du indtaste de nødvendige oplysninger, der kan identificere sælger, den samlede ydelses art og pris samt desuden om, hvor meget der udgør arbejdsløn.

Ifølge forslaget kan skatteministeren bestemme, at betalingen SKAL foregå via en bank indtil SKAT teknisk har betalingsløsningen med kortbetaling klar.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk