Frister - selvangivelsen for 2010

Frist for at oplyse beløb til årsopgørelsen
Fristen for at indberette oplysninger til årsopgørelsen er 1. maj 2011. Hvis din ægtefælle har frist den 3. juli 2011, er din frist dog også denne dato.

Hvis du deltager i anpartsprojekter, er fristen 3. juli 2011. Anpartshavere kan kun bruge TastSelv efter 1. maj, hvis det står på årsopgørelsen.

Fristen for at indberette oplysninger om ejerbolig er den samme som for årsopgørelsen. Det samme gælder, hvis du vil indberette et eventuelt tab på for eksempel fast ejendom og finansielle kontrakter,
som er opstået i 2002 til 2010 til fremførsel til senere indkomstår (Blanket 04.055).

Fristen for at indberette oplysninger om henstandsbeholdning ved fraflytterbeskatning af urealiserede aktieavancer og kursgevinster er 3. juli 2011.

Du skal i den forbindelse bruge blanket 04.065, hvis:

-du har en henstand med betaling af fraflytterskat på aktier fra tidligere indkomstår
-du er flyttet til udlandet i 2010, og din skattepligt til Danmark er ophørt
-eller dit skattemæssige hjemsted er flyttet til udlandet,
-og du ejer aktier mv. med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere
-du er flyttet til udlandet i 2010 eller dit skattemæssige hjemsted er flyttet til udlandet,
-og du ejer aktier mv. med negativ anskaffelsessum.
-du er flyttet til udlandet efter den 30. juni i 2010, og din skattepligt til Danmark er ophørt
-eller dit skattemæssige hjemsted er flyttet til udlandet,
-og du ejer fordringer og/eller kontrakter omfattet af kursgevinstloven med værdi på o/100.000 kr.

Hvis du ikke overholder fristen, bortfalder henstanden med at betale fraflytterskatten. Hvis du ikke har afleveret blanketten rettidigt, kan du dog søge om dispensation for konsekvenserne af for sen
aflevering. Hvis du ikke får dispensation for konsekvenserne, forfalder hele henstandssaldoen til betaling.

Hvis du er flyttet til udlandet i 2010 og har modtaget blanketten, og du ikke er omfattet af reglerne, skal du give SKAT besked om, at du ikke er omfattet af reglerne og årsagen til det. Du er ikke omfattet
af reglerne, hvis enten

-Din skattepligt ikke er ophørt eller dit skattemæssige hjemsted ikke er flyttet til udlandet eller
-Din aktiebeholdning på ophørsdato/dato for flytning af skattemæssigt hjemsted er mindre u/100.000 kr.
-og du ikke har aktier med negativ anskaffelsessum
-samt din beholdning af fordringer og/eller kontrakter på ophørsdato er u/100.000 kr.

Fristen for den udvidede selvangivelse og selvangivelse for udenlandsk indkomst eller udenlandsk virksomhedsindkomst er 3. juli 2011.

Oplysning efter fristen
Hvis du efter 1. maj opdager, at du har glemt at oplyse om et fradrag eller en indkomst, kan du give de nye oplysninger i TastSelv. Det kan du gøre fra den 11. maj 2011 til og med den 1. marts 2012. Det
gælder dog ikke rubrikkerne 11, 14, 16, 18, 22, 23, 50, 52, 55, 447 og 448. Se mere under afsnittet. Kontrollér tallene – og oplys, hvis der mangler noget.

Det er lige så let at give nye oplysninger i TastSelv som første gang. Oplysningerne fra din årsopgørelse og de oplysninger, du selv har givet via TastSelv, vil fremgå af skærmbilledet, når du går
ind i TastSelv igen.

Når du kommer med nye oplysninger, skal du skrive en forklaring til SKAT. Som hovedregel får du en online-årsopgørelse med det samme, men der er situationer, hvor SKAT først skal undersøge og eventuelt have dokumentation, før du får en ny årsopgørelse.

Tilvalg af udvidet selvangivelse
Du skal give SKAT skriftlig besked, hvis du ønsker at bruge den udvidede selvangivelse senest 1. maj 2011. Du vil herefter modtage en udvidet selvangivelse, der ikke indeholder fortrykte tal. Du skal derfor selv skrive beløbene i de rigtige rubrikker.

Har du valgt en udvidet selvangivelse, betyder det:

– at du senest 3. juli 2011 skal indsende den udvidede selvangivelse og evt. bilag til selvangivelsen. – at du skal betale et skattetillæg for hver dag, denne frist overskrides – at du modtager årsopgørelsen senere end ellers – det vil sige tidligst i løbet af juli/august.

Hvis du ikke sender din udvidede selvangivelse rettidigt, skal du betale et skattetillæg. Du skal også betale skattetillæg, hvis du ikke indsender selvangivelse for udenlandsk indkomst og virksomhedsindkomst
rettidigt, når du samtidig har modtaget den udvidede selvangivelse.

Skattetillægget er på 200 kroner for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kroner i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger bundfradraget for topskatten på 389.900 kroner, efter at
arbejdsmarkedsbidraget er fratrukket (AM-bidrag), er skattetillægget på 100 kroner for hver dag, fristen overskrides, dog højst 2.500 kroner i alt.

Udsættelse af fristen
Hvis du af særlige grunde ikke kan overholde tidsfristen, kan du søge om udsættelse. Har du fået fristen forlænget, gælder udsættelsen også for din ægtefælle.

Har din ægtefælle frist til 3. juli 2011 med at selvangive, kan du også vente med at indsende dine oplysninger til 3. juli 2011.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk