Fradrag i grundværdien for forbedringer - spar ejendomsskat

BEMÆRK AT NEDENSTÅENDE ARTIKEL IKKE LÆNGERE ER GÆLDENDE, DA DER PR. 1/1-2013 KOM NYE REGLER PÅ OMRÅDET.

ARTIKLEN BESKRIVER REGLERNE FREM TIL DEN NÆVNTE DATO. HAR MAN IKKE SØGT OM FRADRAG FOR GRUNDFORBEDRINGER FØR 1/5-2013 KAN DER IKKE LÆNGERE ANMODES OM GENOPTAGELSE EFTER DE GAMLE REGLER.

UDGIFTER TIL GRUNDFORBEDRINGER AFHOLDT EFTER 1/5-2013 ER DER IKKE FRADRAG FOR.

SE NÆRMERE HER

Baggrund
En ny afgørelse fra Højesteret medfører, at vi her på sitet igen skal gøre opmærksom på, at der kan være ikke uvæsentlige besparelser at hente på ejendomsskatten, hvis din grundværdi eller f.eks. din andelsboligforenings grundværdi, er forkert beregnet.

Hvis din grundværdi er forkert, kan du altid få ændret vurderingen for de seneste 3 år og dermed også grundlaget for beregning af ejendomsskatten.

Reglerne
Beskatningsgrundlaget for ejendomsskatter udgør den vurderede grundværdi. I grundværdien gives et fradrag efter vurderingslovens § 17. Bestemmelsen slår fast, at der skal gives fradrag i grundværdien for forbedringsudgifter.

Fradraget skal afspejle de afholdte forbedringsudgifter, der har bevirket en stigning i grundværdien i forhold til råjordsprisen. Uanset om disse udgifter har været afholdt af nuværende ejer, tidligere ejer eller endog stat eller kommune, skal der gives fradrag.

Fradraget i grundværdien for fastholdes uændret i 30 år uanset, at grundværdien i øvrigt ændres. Der gives fradrag i grundværdien fra det tidspunkt, hvor udgiften er afholdt, uanset om byggeriet er afsluttet.

Du kan altså godt få fradrag i grundværdien for udgifter, der er afholdt for f.eks. 20 år siden. Groft sagt får du dog kun gavn af fradraget i de sidste 10 år pga. forældelsesreglerne i skatteforvaltningsloven.

Dokumentationen for de afholdte udgifter kan f.eks. findes i skødet, fakturaer, byggeregnskab eller et skøn i forbindelse med en fysisk besigtigelse.

Følgende udgifter giver fradrag:
-Omkostninger til landinspektør
-Projektering og tilsyn, der vedrører de grundværdiforbedrende arbejder
-Udstykningsomkostninger/-afgifter og gebyrer
-Vejanlæg inkl. vejafvanding, kantsten, fortov m.v.
-Ekstrafundering/pilotering af vej ved blød bund
-Fødeveje til udstykningen
-Tilslutningsafgift til vandforsyning
-Tilslutningsafgift til kloak
-Tilslutningsafgift til gas og fjernevarmeforsyning
-Tilslutningsafgift til elforsyning
-Interne stisystemer, der alene betjener udstykningen
-Støjvold bestemt ved lokalplan
-Små grønne arealer, der alene betjener udstykningen

Specielt for andelsboliger:
-Etablering af elforsyning
-Etablering af kloakanlæg til regn og spildevand
-Etablering af varmeforsyning
-Etablering af gas og fjernvarmeforsyning

Disse udgifter giver ikke fradrag:
-Anlægsudgifter inde under soklen
-Udgifter til oprensning m.v. vedr. forurening
-Vejbelysning
-Fællesantenne
-Stianlæg og veje, der ikke betjener bebyggelsen som helhed
-Anlæg af grønne områder (træer, buske, græs)
-Pilotering og opfyldning
-Parkeringsplads

Yderligere information
Du kan læse mere i SKATs vurderingsvejledning, afsnit C.3.

Der er talrige eksempler på, at de af vurderingsmyndighederne opgjorte fradrag ikke har svaret til de reelt afholdte grundværdiforøgende udgifter, da de typisk er opgjort skønsmæssigt – hvis der overhovedet er givet fradrag.

Der kan også her være penge at hente i form af lavere ejendomsskat ved at få de rigtige fradrag med på ejendomsvurderingen.

Tjek din beregning af grundværdien på din ejendomsvurdering.

RevisorGruppen bistår naturligvis gerne med rådgivning og genoptagelse hos SKAT.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller ønsker bistand til at få genoptaget vurderingen, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk