Finanslov 2011 - aftaler vedrørende skat og moms m.v.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne blev den 8. november 2010 enige om finansloven for 2011. Aftalen indeholder en vækstpakke, der bl.a. har betydning for skatte- og momsområdet. Du kan
her læse om hovedpunkterne i aftalen vedr. skat og moms samt andre tiltag af interesse for erhvervslivet.

1. Forskerskatteordningen
Initiativerne omfatter bl.a. en omlægning af bruttoskatteordningen for forskere og nøgle-medarbejdere for at tilskynde flere højt kvalificerede udlændinge til at tage arbejde i Danmark. Fremover vil ordningen være enstrenget, således at den kan anvendes i 5 år til en skattesats på 26 pct. Karantæneperioden for hjemvendte danskere øges samtidig fra 3 år til 10 år.

I det nye enstrengede system bortfalder dermed også behovet for efterbeskatning for dem, der vælger at arbejde i Danmark i 4 eller 5 år.

En del danskere, der vender hjem til Danmark efter en årrække i udlandet, benytter sig i dag af bruttoskatteordningen. Flere af dem ville, efter forligspartiernes opfattelse, være kommet hjem under alle omstændigheder.

Derfor kan bruttoskatteordningen fremover kun anvendes af personer, der ikke har været skattepligtige i Danmark inden for de seneste 10 år mod 3 år i dag.

2. Unoterede porteføljeaktier (iværksætterskat)
Den såkaldte “iværksætterskat” ændres også. Som en del af Aftale om Forårspakke 2.0 blev der indført en enklere, og efter regeringens opfattelse, mere ensartet beskatning af selskabers udbytter og aktieavancer.

Med de nye regler er afkastet af aktier skattefrit, når ejeren af aktierne ejer mere end 10 pct. af aktierne i et andet selskab. Ejer selskabet mindre end 10 pct. (”porteføljeaktier”), beskattes afkastet fuldt ud, og der er fradrag for tab. Dermed beskattes udbytter og aktieavancer af porteføljeaktier på samme måde, som hvis der var tale om obligationer.

For at forbedre mulighederne for tilførsel af kapital til nystartede vækstvirksomheder indføres en særlig skatteordning for selskabers unoterede porteføljeaktier, således at afkastet under visse omstændigheder er skattefrit for nye investeringer i små og mellemstore virksomheder, der stadig er i vækstfasen.

3. Multimedieskatten lempes
Derudover lempes multimedieskatten for ægtefæller i de husstande, der har to med-emmer med arbejdsgiverbetalte multimedier.

Med Aftale om Forårspakke 2.0 blev skattereglerne for personalegoder ændret gennem indførelsen af multimedieskatten. Typisk vil værdien af fri telefon, en computer med tilhørende internetforbindelse eller begge dele, ifølge regeringen, overstige udgifter til multimedieskatten. Det gælder dog ikke nødvendigvis for ægtepar, hvor begge betaler multimedieskat.

Konkret udformes skatterabatten således, at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Skatterabatten svarer til en halvering af skattebetalingen for den ene ægtefælle i forhold til gældende regler. Hvis begge ægtefæller er topskatteydere er besparelsen ca. 840 kr. om året ifølge regeringens beregninger.

4. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser
Erhvervslivet får desuden større fradrag for momsudgiften på hotelydelser. Hidtil har det kun været muligt for momsregistrerede virksomheder at fratrække 25% af momsen på hotelydelser. Dette ændres nu således, at momsfradrag fremover vil udgøre 50% af momsen på hotelydelserne.

5. Højere bundfradrag ved udlejning af sommerhuse
Med aftalen om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev bundfradraget ved beregning af den skattepligtige indtægt ved udlejning af sommerhus hævet fra 7.000 kr. til 10.000 kr.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om med virkning fra 2011 at forhøje bundfradraget yderligere fra 10.000 kr. til 20.000 kr. for sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus gennem et udlejningsbureau. Samtidig er forligspartierne enige om at etablere en obligatorisk indberetningsordning for udlejningsbureauerne af udlejernes lejeindtægter.

6. Gebyr ved stiftelse og ændring af aktie- og anpartsselskaber
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skønnes at have direkte udgifter på i størrelsesordenen 50 mio. kr. til drift mv. af selskabsregistrene. Der opkræves i dag ikke gebyrer i forbindelse med oprettelse eller
ændring af et aktie- eller anpartsselskab.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at introducere gebyrer på stiftelse, ændring og genoptagelse af aktie- og anpartsselskaber med henblik på at finansiere de direkte udgifter, der knytter sig til selskabsregistrene.

7. Risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder
Iværksættere og små og mellemstore virksomheder oplever efter finanskrisen at blive begrænset i deres vækst- og udviklingsaktiviteter på grund af manglende adgang til kapital. Det skader virksomhedernes vækstmuligheder og dermed beskæftigelsen.

For få nye vækstvirksomheder er en af de udfordringer, som Vækstforum har peget på. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor, og deres adgang til risikovillig kapital skal derfor forbedres.

Som led i en aftale med pensionssektoren forpligter staten sig til at etablere tre låne- og kautionsordninger:

Vækstlån, som er små lån til iværksættere med relativ høj risikoprofil

Vækstkaution 3, som er en udvidelse af den eksisterende Vækstkautionsordning til lidt større lån til små og mellemstore virksomheder med en lavere risikoprofil

Mezzaninkaution, som er kaution for ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder, der ikke er klar til at modtage egenkapital.

Den endelige udmøntning sker efter konsultation med forligspartierne.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere informationer om finansloven 2011 ved at klikke på nedenstående link.

Se hele finanslovsaftalen her

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk