Regeringens lovkatalog 2010/2011 vedr. skat og moms

Folketingets sommerferie er slut, og regeringen har udsendt lovkataloget for det kommende folketingsår. Nedenfor kan du se nogle af de mere interessante hovedpunkter vedr. skattelovgivningen.

Privates investeringer i vindmøller m.v.
Personer, der ejer vindmølleandele, beskattes i øjeblikket efter ganske gunstige regler. De første 3.000 kr. er skattefri, og af den overskydende del skal der kun betales skat af de 60 %. Regeringen vil udvide disse regler til at omfatte andele i alle former for vedvarende energianlæg, ligesom det skattefri bundfradrag vil blive hævet til 7.000 kr. De nye regler forventes at få virkning allerede fra i år.

Lejeindtægten for sommerhuset indberettes til SKAT
Regeringen vil pålægge virksomheder, der forestår udlejning af sommerhuse (fritidsboliger) pligt til at indberette de lejeindtægter, som ejeren af sommerhuset opnår gennem udlejningen, til SKAT. Indberetning skal første gang ske i 2012, men vil formentlig omfatte sæsonen 2011.

Højere bundfradrag til sommerhusudlejere
For at motivere sommerhusudlejere til at udleje gennem udlejningsbureauer har Regeringen til hensigt at hæve det skattefri bundfradrag fra 10.000 kr. til 20.000 kr., men det forøgede fradrag vil kun tilkomme de udlejere, som automatisk får indberettet deres lejeindtægter til SKAT af udlejningsbureauet. Reglen skal have virkning fra 2011.

Ingen skattefradrag for udgifter til tobak
Som led i regeringens sundhedspolitik vil der blive fremsat forslag om, at virksomheder hverken som personaleudgifter eller som repræsentations- eller reklameudgifter skal kunne få skattefradrag for udgifter til tobak.

Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling
Pensionsreglerne ønskes gjort mere fleksible. Regeringen foreslår derfor, at det for ratepensioner skal gøres muligt undervejs i udbetalingsperioden at forlænge denne. Samtidig forbedres mulighederne for at flytte en ratepension mellem et pengeinstitut og et forsikringsselskab også efter af udbetalingerne
er gået i gang.

Lempelse af mellemholdingreglen
Den komplicerede mellemholdingregel i aktieavancebeskatningsloven vil blive lempet, sådan at reglen ikke skal gælde for selskabsaktionærer, der er porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet. Endvidere skal tilfælde, hvor mellemholdingselskabet ejer hele selskabskapitalen (100%) i datterselskabet, helt undtages fra bestemmelsen.

Dyrere registreringsafgift for leasingbiler
For leasingbiler betales registreringsafgiften ikke ved erhvervelsen, men forholdsmæssigt over leasingperioden. I afgiften er inkluderet et rentetillæg, som efter de gældende regler er ganske beskedent. Det planlagte lovforslag har til hensigt at forhøje dette rentetillæg til, hvad der svarer til markedsrenten.

Se hele regeringens lovprogram vedrørende skatter her

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk