Forslag til regler om skatteamnesti for udenlandske formuer

SKAT har stor fokus på unddragne formuer i udlandet og særligt i lande kendt som skattely. Som del af denne indsats har Skatteministeriet den 8. juli 2010 fremsat et lovforslag, der gør det muligt for danske skatteydere at opnå en væsentlig strafnedsættelse ved manglende selvangivelse af udenlandske formuer. De seneste dage har lovforslaget vakt stor mediebevågenhed og debat.

SKATTEAMNESTI I 2011
Lovforslaget åbner op for, at danskere med skatteunddragne formuer i udlandet kan få gjort rent bord i 2011. Motivation bag forslaget er, at det er bedre at få et mindre beløb i skattekassen end slet ingen, eftersom det er svært for skattemyndighederne at få de nødvendige oplysninger fra skattelylandene.

Skatteministeriet vurderer, at der er ca. 1.000 mia. danske kroner gemt i udlandet og uden for de danske
skattemyndigheders rækkevidde.

Formuende danskere, der har formuer gemt i udlandet, og som overvejer at selvanmelde til SKAT, bør konsultere specialister i skatteret, selvanmeldelsesreglerne og selvanmeldelsesprocedurer for at
sikre, at alle krav og retningslinjer er overholdt.

STRAFNEDSÆTTELSESORDNING – ET SUPPLEMENT TIL EKSTISTERENDE REGLER.
Formålet med lovforslaget er at få danskere, der har undladt at oplyse SKAT om deres værdier i udenlandske banker, til at melde sig selv til SKAT.

Med lovforslaget vil Danmark nu tilbyde strafnedsÆttelsesordninger for skatteydere, der ønsker at gøre rent bord over for skattevæsenet. Reglerne skal ses som et supplement til de eksisterende regler for skattepligtige, der melder sig selv for skatteunddragelse, de såkaldte selvanmeldelsesregler. Da denne ordning imidlertid ikke garanterer, at skatteyderen kan undgå fængselsstraf, er den ikke attraktiv nok.

SÆRLIG RELEVANT VED SKATTESVIG AF SÆRLIG GROV KARAKTER
Den nye ordning er særlig relevant i de situationer, hvor der er begået skattesvig af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289, og hvor det unddragne beløb overstiger kr. 500.000. I denne type sager er strafferammen op til otte års fængsel.  

HVAD GÅR ORDNINGEN UD PÅ?
Den nye ordning er åben for alle personer, virksomheder, selskaber mv., der har konto eller depoter hos banker og lignende institutioner i lande, som Danmark ikke kunne få oplysninger fra pr. 1. januar 2008, og som melder sig til SKAT eller politiet i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Ordningen bliver frivillig, og går ud på, at en person eller et selskab, der ønsker at benytte ordningen, skal give SKAT alle oplysninger, der er relevante for, at SKAT kan foretage den pågældendes skatteansættelse.

Til gengøld opnår skatteyderen;

– at han ikke kommer i fængsel, uanset unddragelsens størrelse, – at sagen efter skatteyderens eget ønske kan afsluttes i diskretion og uden inddragelse af domstolene – at bøden (kun) udgør 60 % af det unddragne beløb.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at hvis det senere måtte vise sig, at skatteyderen ikke har afgivet samtlige oplysninger om de udenlandske værdier bortfalder muligheden for skatteamnesti,
og sagen overgives til anklagemyndigheden med forventelig påstand om fængselsstraf.

Udover bødestraffen på 60 % af det unddragne beløb skal alle de unddragne skatter og afgifter betales. Dette er både skat af eventuelle renteindtægter, samt skatter og afgifter, der skulle have været betalt af kapitalen, hvis denne eksempelvis hidrørte fra erhvervsmæssig virksomhed. Tilsvarende gælder for ikke betalt boafgift af midler skjult i udlandet.

HVAD ER IKKE OMFATTET AF ORDNINGEN?
Den nye ordning vedrører kun overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Det er således ikke muligt med den nye lovgivning at undgå strafforfølgning for andre forhold, der vedrører selve
erhvervelsen af de midler, der har været skjult i udlandet. Endvidere kan den nye lov ikke anvendes
af personer, som reelt var fuldt skattepligtige til Danmark, men som har søgt at vildlede SKAT om, at dette var tilfældet. I sådanne situationer er det altså ikke muligt at få strafnedsættelse.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Kilde: Horten Advokatfirma