Beskatning af fri bolig - forskelsbehandling ?

Har du fribolig som en del af dit ansættelsesforhold? Så kan en ny afgørelse fra Skatterådet have stor betydning for din skat.

I en ny afgørelse (SKM2010.328.SR) fastslår Skatterådet, at der vil være forskel i beskatningen af medarbejderen alt efter om arbejdsgiveren lejer en bolig via tredjemand, eller om arbejdsgiveren selv ejer boligen, der stilles til rådighed for medarbejderen.
 
Medarbejderen skal i begge tilfælde beskattes af differencen mellem den leje, som medarbejderen betaler og markedslejen, såfremt den betalte leje ligger under markedslejen.

Tidligere var SKAT af den opfattelse, at markedslejen kunne fastsættes ud fra faste satser, som tog udgangspunkt i boligens størrelse og beliggenhed i landet. Grundlaget for beskatning kunne derfor maksimalt være disse satser.

Denne praksis er med Skatterådets afgørelse ændret.

De nævnte satser, kan ikke længere anvendes som udtryk for markedslejen i tilfælde, hvor arbejdsgiveren lejer boligen via tredjemand. Arbejdsgivers lejeudgifter til tredjemand, skal derimod anses som markedslejen.
 
Det vil betyde, at medarbejdere med to ens lejligheder kan blive beskattet meet forskelligt alt efter om arbejdsgiveren selv ejer boligen eller om den lejes via tredjemand. Lejes lejligheden via tredjemand kan beskatningsgrundlaget blive betydeligt højere for medarbejderen.

 
Skatterådets afgørelse kan klages til Landsskatteretten, da der ikke umiddelbart må ske en usaglig forskelsbehandling. Klages der ikke over afgørelsen, er denne et udtryk for SKATs nye praksis og du kan
formentlig regne med en eventuel højere beskatning af din fri bolig.

Du kan læse hele afgørelsen fra Skatterådet ved at klikke på filen i højre side.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk