Udligningsskat på udbetalinger fra pensionsordninger er vedtaget

Folketinget har for nylig vedtaget L213 om udligningsskat på udbetalinger fra pensionsordninger.

Den nye udligningsskat får virkning fra indkomståret 2011. Loven medfører, at der i perioden 2011-14 skal betales 6 % i udligningsskat af årlige pensionsudbetalinger, der overstiger 362.800 kr. Derefter nedtrappes udligningsskatten med 1 % pr. år, således at udligningsskatten skal betales sidste gang i 2019 (beløbsgrænsen på 362.800 kr. er angivet i 2010 niveau. Vedtages den fremsatte genopretningsplan for den danske økonomi, sker der ingen regulering af beløbsgrænsen i årene 2011, 2012 og 2013).

Hvilke udbetalinger er omfattet af udligningsskatten?

Udligningsskatten lægges på alle løbende pensionsudbetalinger.

Det gælder f.eks.:

·        Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner (både livsvarige og tidsbegrænsede)
·        Folkepension
·        Udbetalinger fra ATP
·        Udbetalinger fra private pensionsordninger (både livsvarige og tidsbegrænsede)
·        Tjenestemandspensioner og lignende ordninger
·        Ministerpensioner og pensioner til folketingsmedlemmer.

Udligningsskatten pålægges IKKE udbetalinger fra kapitalpensioner eller invalidepension ifølge aftalen. Endvidere er efterløn, flexydelse samt førtidspension undtaget fra udligningsskatten.

Hvor mange berøres af udligningsskatten?
Det skønnes, at ca. 3,5 % af alle pensionister berøres af den midlertidige udligningsskat.
Er du folkepensionist, og modtager du folkepensionens grundbeløb på 65.376 kr. (2010-niveau), betyder udligningsskatten, at dine løbende private pensionsudbetalinger udover ca. 297.000 kr. (2010-niveau) bliver ramt af udligningsskatten.

Hvis du f.eks. har et pensionsdepot, som ved udgangen af det 64. år indeholder ca. 4,5 mio. kr., vil de ratevise udbetalinger over 15 år være på ca. 297.000 kr. årligt. Her kommer du således til at ligge lige på grænsen ifølge beregninger foretaget af regeringen og Dansk Folkeparti.

Hvis du vil opnå en pensionsformue på ca. 4,5 mio. kr. (der skal udbetales løbende), kræver det en årlig opsparing på ca. 120.000 kr. i 2010-niveau ved 37 år på arbejdsmarkedet ifølge beregninger foretaget af regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med fremsættelse af lovforslaget.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk