Slut med at score skattefrie kursgevinster på danske obligationer

Regeringen har i sidste uge fremsat lovforslag om, at den særlige danske regel med at blåstemple obligationer bliver ændret.

Fra og med den 27. januar 2010 indføres generel skattepligt af privates gevinst og tab på fordringer.

Skatteministeren har i forbindelse med fremsættelse af lovforslaget meddelt, at Dansk Folkeparti
støtter op om regeringens forslag. Forslaget forventes derfor vedtaget efter folketingets behandling.

Ændringerne gennemføres for at sikre, at EU-retten overholdes. Det sker ved at fjerne forskellen i beskatningen af obligationer i danske kroner og fremmed valuta.

Ophævelsen af skattefriheden omfatter kun obligationer, der erhverves fra og med 27. januar 2010. Privates eksisterende beholdning af blåstemplede obligationer vil fortsat være skattefri efter de hidtil gældende regler.

Merprovenuet fra ophævelsen af skattefriheden for blåstemplede obligationer anvendes på kompenserende skattenedsættelser. Den højeste skattesats for positiv kapitalindkomst sættes ned fra 51,5 pct. i dag til 42 pct., hvilket svarer til beskatningen af aktieindkomst. Derved minimeres udsvingene på det danske obligationsmarked. Satsen nedsættes gradvist i løbet af de næste fem år.

Herudover hæves bagatelgrænsen for kursgevinster og -tab til 2.000 kr.

Lovforslaget indeholder desuden mindre justeringer vedrørende reglerne for selskaber (overkursreglen) samt investeringsforeninger og de såkaldte strukturerede fordringer. Desuden justeres reglerne om fraflytterbeskatning også.

Hvis du vil vide mere om lovforslaget og den eventuelle betydning for dig, kan du kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700  Svendborg
Telefon 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk