Nye regler for moms af grænseoverskridende ydelser i 2010

Køber og/eller sælger din virksomhed ydelser fra/til udlandet skal du være opmærksom på de nye regler på dette område.

Reglerne træder i kraft pr. 1. januar 2010. Regeringen har netop fremsat lovforslag L19. Forslaget er en opfølgning på vedtagelsen af et momsdirektiv fra EU i december 2008. I første omgang er det kun reglerne for handler B2B der ændres. Senere vil også reglerne for B2C handler blive ændret.

FORMÅL MED DE NYE REGLER
Formålet med de nye regler er ganske enkelt at ændre momsreglerne for salg af ydelser på tværs af landegrænserne i EU så reglerne for ydelser kommer til at ligne de regler, som der i dag er gældende for handel med varer på tværs af landegrænser i EU.

Det er meningen at de nye regler skal gøre det lettere for virksomhederne rent administrativt. Desuden forsøger man at mindske antallet af situationer, hvor virksomheden skal tilbagesøge moms i et andet EU-land og situationer, hvor leverandører af ydelser skal momsregistreres i et andet EU-land.

MOMSEN SKAL BETALES I KØBERS LAND
Hovedreglen bliver fra 2010 at B2B-salg skal momses i købers land som vi i dag kender det fra reglerne om handel med varer. Efter de nugældende regler skal ydelsen momses i det land, hvor leverandøren er registrereret. Dog er der i dag et hav af undtagelser til den nævnte hovedregel. Dette forsøger man nu at gøre op med.

Dette betyder at f.eks. administrations- og bogføringsydelser vil skifte leveringssted efter de nye regler. Dette betyder at bogføring udført af en dansk virksomhed for en anden virksomhed i EU skal faktureres uden moms når det drejer sig om salg af ydelser til en anden momsregistreret virksomhed. Det er efter de nye regler nu køberen af ydelserne der skal afregne momsen af de indkøbte ydelser – dette kaldes også omvendt betalingspligt eller reverse charge. Af andre ydelser, der efter de nye regler også skal momses i købers land kan nævnes langtidsleje af transportmidler (personbiler, busser og tog), transportydelser, ydelser vedr. reparation og vurdering af løsøregestande.

VIRKSOMHEDEN BØR TILRETTE SIT BOGFØRINGSSYSTEM
Som dansk momsregistreret virksomhed skal man fra og med 2010 føre yderligere momskonti i bogholderiet.

Disse konti er:

-Konto for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
-Konto for værdi af køb er ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt
-Konto for værdi af EU-leverancer (salg) af ydelser med omvendt betalingspligt

Der kommer samtidig nye rubrikker på momsangivelsen. Rubrikkerne A, B og C bliver opdateret, og der skal fra 1. januar 2010 indberettes følgende oplysninger:

-Rubrik A – Varer, værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande (varekøb i andre EU-lande)
-Rubrik A – Ydelser, værdien uden moms af køb af ydelser i andre EU-lande (med omvendt betalingspligt)
-Rubrik B – Varer, værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande (varesalg til andre EU-lande)
-Rubrik B – Ydelser, værdien af salg af ydelser uden moms til andre EU-lande(med omvendt betalingspligt)
-Rubrik C – Eksport

LISTESYSTEMET
Som vi kender det i dag skal der fra 2010 nu også udarbejdes listeangivelse for salg af ydelser uden moms til andre EU-lande. Der skal angives på kundeniveau. Angivelsen skal ske kvartalsvis eller alternativt månedsvis.

REFUSION AF MOMS BETALT I ANDET EU-LAND
Med den omtalte momspakke skal det blive lettere at få moms tilbage som er betalt til et andet EU-land.

Danske virksomheder skal fra 2010 sende oplysningerne til SKAT om moms betalt i andet EU-land. Tidligere skulle oplysningerne sendes til myndigheden i det pågældende land.

Oplysningerne skal sendes elektronisk og bliver en integreret del af SKATs tast-selv løsning. Derefter sendes ansøgningen til den relevante medlemsstat. Når afgørelsen fra medlemslandet foreligger skal denne gøres tilgængelig for din virksomhed på SKATs tast-selv løsning.

Efter de nye regler har et medlemsland 4 måneder til at afgøre en ansøgning. Herefter skal udbetaling ske inden 10 dage. Din virksomhed vil være berettiget til renter hvis fristerne overskrides.

Hvis du har spørgsmål til de nye momsregler eller er i tvivl om hvad netop din virksomhed skal foretage sig i forhold til de nye regler kan du kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen.

RevisorGruppen
Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk.