Få styr på multimedieskatten

Hvad enten du er arbejdsgiver eller lønmodtager kan du med fordel gøre dig overvejelser i forhold til den nye multimedieskat, der er indført fra og med 2010. Der er sket væsentlige ændringer på området for beskatning af personalegoder, og der er derfor god grund at sætte dig ind i de nye regler.

Den nye multimedieskat i hovedpunkter

En årlig A-indkomst på 3.000 kr.
Det skattepligtige beløb er ifølge lovforslaget fastsat til 3.000 kr. pr. år (2010-niveau) i stedet for som oprindeligt 5.000 kr. Hvis en ansat får stillet multimedier til rådighed af en eller flere arbejdsgivere, bliver beskatningen også højest på 3.000 kr.

Der bliver ikke adgang til modregning af egne udgifter, og hver person i husstanden med arbejdsgiverbetalt multimedier beskattes hver med 3.000 kr.

Det er i bemærkningerne præciseret, at kontante tilskud til dækning af telefonudgifter fortsat fuldt ud er skattepligtig A-indkomst. Der ændres heller ikke ved praksis om udlæg efter regning, dvs. hvis arbejdsgiveren betaler for dokumenterede faktiske erhvervsmæssige samtaler, er refusionen skattefri.

Beskatning sker for det hele antal måneder, som godet har været stillet til rådighed.

Beløbet på 3.000 kr. hvormed den ansatte beskattes er blevet gjort til A-indkomst. Man skal derfor som arbejdsgiver huske at overholde sin indeholdelsespligt vedr. a-skat og am-bidrag. Er man lønmodtager vil beløbet blive indberettet automatisk til SKAT. Man ikke længere neutrailsere beskatningen af f.eks. fri telefon som følge af ens øvrige husstand har udgifter til telefoni på mere end 3.000 kr. pr. år.

Man bør overveje at samle alle frie goder vedr. telefon, internet osv. hos en ægtefælle i husstanden. Har den ene ægtefælle f.eks. arbejdsgiverbetalt internetforbindelse mens den anden ægtefælle har arbejdsgiver betalt mobiltelefon bliver begge ægtefæller beskattet af et beløb på 3.000 kr. Samles begge goder hos den ene ægtefælle, vil den ene ægtefælle stadig kun skulle beskattes af 3.000 kr. mens den anden ægtefælle naturligvis ikke bliver beskattet.

Rådighedsbegrebet
I bemærkningerne til lovforslaget er rådighedsbegrebet præciseret. Udgangspunktet er fortsat, at såfremt den ansatte har mulighed for at bruge multimediegodet privat, beskattes der med de 3.000 kr. pr. år.

Det bemærkes dog, at beskatning forudsætter, at goderne direkte er til rådighed for arbejdstagerens private anvendelse.

Der er nævnt visse eksempler, hvor multimediebeskatningen ikke sker.

Hvis en skolelærer låner en af skolens computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse og efterbehandling af undervisning, sådan at der er tale om ren erhvervsmæssig anvendelse, kan beskatning undgås.

Det er en forudsætning, at godet ikke direkte er stillet til rådighed, men at godet kan lånes med hjem i ny og næ, når der er et arbejdsmæssigt behov.

Der er i bemærkningerne tilføjet, at det er en forudsætning, at computeren udelukkende må og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og at der kun er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån. Hvis en computer ofte befinder sig på lærerens bopæl, skal der ske beskatning.

Et andet eksempel, hvor multimediebeskatning undgås, er for ansatte på tjenesterejse, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere goderne på arbejdspladsen.

Det er en betingelse for at undgå beskatningen, at multimedierne kun må anvendes erhvervsmæssigt.

Tro og love erklæring – telefoner, små håndholdte computere (PDA) m.v.
Formodningen for privat rådighed over en telefon kan afkræftes, selv om telefonen tages med hjem i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået tro og love-erklæring om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Det er en forudsætning, at arbejdsgiverens fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Denne kontrol skal ske via specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet m.v. ikke udløser beskatning, videreføres ikke.

Telefoner omfatter også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA’er (Personal Digital Assistant), smartphones og lignende.

Bemærk, at det kun er for telefoner m.v., denne håndtering gælder. Da der ikke findes dokumentation for anvendelsen af computer og internetadgang, undgås beskatning ikke ved tro og love-erklæring, kontrol m.v. for disse goder.

Reglerne træder i kraft fra og med indkomståret 2010.