Overvej at sælge tabsgivende aktier inden 31/12-2008

Da den gældende aktieavancebeskatningslov blev vedtaget i 2005, blev der indføjet en overgangsregel om, at børsnoterede aktier, som indgik i en beholdning under den såkaldte 100.000 kr.s-grænse, kan sælges skattefrit, dog kun hvis aktierne har været ejet i mindst 3 år på salgstidspunktet.

Sælges aktierne inden 3 års ejertid, er en gevinst skattepligtig. Til gengæld kan et eventuelt konstateret tab inden 3 års ejertid modregnes i gevinster fra børsnoterede aktier samt
i udbytte fra børsnoterede aktier.
 
I december måned 2005 var der mange,der købte børsnoterede aktier indenfor 100.000 kr.s-grænsen i håb om at kunne realisere en skattefri gevinst efter 3 års ejertid.
 
Da kursværdien af aktier pt. ligger på et meget lavt niveau, er der næppe udsigt til kursgevinster i nær fremtid.

Det kan derfor overvejes at sælge børsnoterede aktier, som blev anskaffet ultimo 2005, og som derfor endnu IKKE har været ejet i 3 år. Tab, der konstateres, kan for det første modregnes i udbytter og eventuelle kursgevinster fra børsnoterede aktier i 2008.

Hvis der fortsat er uudnyttede tab fra de solgte aktier, kan disse tab fremføres til modregning i kommende års kursgevinster og udbytter fra børsnoterede aktier.
 
Man skal være opmærksom på, at hvis man sælger de aktier, der var omfattet af overgangsreglen om skattefrihed ved salg, kan man ikke på et senere tidspunkt realisere en skattefri kursgevinst på aktier, i det overgangsreglen alene vedrører aktier anskaffet før 1.januar 2006.
 
Hvis man alligevel tror på, at de pågældende aktier har muligheder for kursstigninger, er der skattemæssigt ikke noget til hinder for, at man umiddelbart efter genkøber aktier i det samme selskab. Derved får man ved salget konstateret et tab, som kan modregnes i udbytter og gevinster på børsnoterede aktier. Samtidig bevares muligheden for at opnå gevinst på aktier i selskabet. Man skal blot være opmærksom på, at sådanne gevinster bliver skattepligtige.

Vær dog opmærksom på, at hvis aktiens kursværdi forventes at stige, men dog IKKE til en værdi højere end dens anskaffelsessum i 2005, så kan salg og efterfølgende genkøb måske alligevel være fornuftige dispositioner.
 
Der ikke er nogen tidsfrist for, hvornår aktier omfattet af overgangsreglen skal sælges. Hvis aktierne derimod sælges med tab efter nytår, kan tabet ikke bruges skattemæssigt, da aktierne på det tidspunkt vil have været ejet i mere end 3 år.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på tlf 6222
0212 hvis du har spørgsmål vedrørende dette emne.