Nye regler for brug af gulpladebiler på vej !!

Regeringen og oppositionen er blevet enige om en aftale om “harmonisering” af skatte- og momsreglerne på området for gulpladebiler.

I princippet gælder aftalen kun varebiler på op til 3 tons totalvægt, men en del af den aftalte praksisændring må dog antages også at få betydning for anvendelsen af varebiler på over 3 tons totalvægt. I det følgende gennemgås aftalens enkelte punkter.

1. Kørsel i varebiler mellem hjem og arbejde
Efter aftalen skal SKAT hurtigt forbedre vejledningsmaterialet om, hvornår en varebil anses for specialindrettet. Specialindrettede varebiler er som udgangspunkt biler, som er specielt indrettet til kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, f.eks. værkstedsvogne som elektrikere, vvs-branchen og byggebranchen anvender, dvs. biler, der som udgangspunkt ikke kan erstatte en privatbil.

Skat
Som reglerne er i dag, bliver kørsel mellem hjem og arbejde skattemæssigt anset for arbejdsgiverbetalt befordring, og medarbejderen må gerne standse på vejen og handle eller hente børn, når bare det sker uden at afvige fra den erhvervsbetingede kørselsrute. Der er ingen skattemæssige konsekvenser af denne kørsel. Såfremt ruten afviger, er der en årlig skattefri bagatelgrænse på 1.000 km. Såfremt grænsen overskrides, beskattes den ansatte med en sats på 3,48 kr. pr. kørt km (2008). Dette er ikke nyt.

Moms
Man må som efter nuværende praksis ikke køre mellem hjem og fast arbejdssted eller foretage private ærinder i gulpladebiler, når der ved anskaffelsen heraf er taget momsfradrag.

Momspraksis ændres
Momspraksis vil blive ændret, så den kommer til at svare til praksis på skatteområdet. Specialindrettede varebiler må derfor også anvendes til kørsel mellem hjem og arbejdssteder, og medarbejderen må gerne standse på vejen og handle eller hente børn, når bare det sker uden at afvige fra den erhvervsbetingede kørselsrute, uden at det har betydning for momsfradraget ved købet af bilen. Det er vores opfattelse, at grænsen på 1.000 km også kommer til at gælde momsmæssigt.

2. Den skattemæssige 25-dagesregel kommer til at gælde på momsområdet
Den særlige regel om undtagelsesvis kørsel – 25-dagesreglen – gælder i dag alene på skatteområdet. Efter praksis kan der uden beskatning køres indtil 25 gange årligt mellem arbejdssted og hjemmet, når bilen den efterfølgende dag udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til kørsel til et møde eller til et kursussted, hvor den pågældende modtager undervisning i efteruddannelsesøjemed som et led i arbejdet. Der skal dog føres kørselsregnskab, og bilen må ikke anvendes privat.

Denne praksis kommer også til at gælde på momsområdet for kørsel i gulpladebiler.

Moms
Momsmæssigt er der tale om en lempelse af den eksisterende praksis. Hidtil har kørsel mellem hjem og arbejde været anset som privat kørsel, også når kørslen skete af erhvervsmæssige årsager. Skattemæssigt er der ingen ændring.

3. Dagsbeviser
For at gøre anvendelsen af gulpladebiler, som ikke er specialindrettede, mere fleksibel, indføres dagsbeviser, som kan købes over internettet. Med et dagsbevis kan man købe sig til privat anvendelse af en varebil i et bestemt tidsrum, uden det får betydning for momsfradraget og for beskatningen af medarbejderne.

4. Den særlige skattemæssige 60-dagesregel
60-dagesreglen gælder ikke for specialindrettede varebiler m.v., men kun for andre varebiler på gule plader.

60-dagesreglen fastsætter på skematisk og objektiv vis, hvad der skattemæssigt er erhvervsmæssig kørsel. Kørsel i indtil 60 dage mellem hjemmet og en bestemt arbejdsplads inden for en 2-års periode anses for erhvervsmæssig. Fra og med arbejdsdag nr. 61 anses kørslen for privat. Er der gået mere end 60 arbejdsdage, siden man sidst har været på arbejdspladsen, starter der dog en ny 60-dages periode for denne arbejdsplads. Som arbejdsplads betragtes også steder, hvor den pågældende modtager undervisning i efteruddannelsesøjemed som et led i arbejdet.

Der indføres med aftalen en formodningsregel om, at det uden videre antages, at 60-dagesreglen er opfyldt i de situationer, hvor den skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at befordringen vil falde uden for 60-dagesreglen. Dette kombineres med en regel om, at SKAT med fremadrettet virkning vil kunne give den pågældende pålæg om ved kørselsregnskab at kunne dokumentere, at der er tale om erhvervsmæssig befordring omfattet af 60-dagesreglen.

Endelig forkortes 2-års perioden til 1 år. Det vil således kun være kørsel i de forudgående 12 måneder, der regnes med i forhold til 60-dagesreglen. Det bliver således mere overskueligt at holde styr på 60-dagesreglen, når det kun er kørslen de forudgående 12 måneder, der tæller. Det vil endvidere være nemmere at sandsynliggøre, at man er omfattet af formodningsreglen.

Det må forventes, at formodningsreglen ikke vil få betydning for ansatte, der kører i egen bil og modtager skattefri kilometergodtgørelse, idet der via kilometerbilag foreligger dokumentation for kørselsmønstret. 12-månedersreglen vil derimod formentlig også komme til at gælde for kørsel i egen bil.

For momsområdet, hvor 60-dagesreglen ikke finder anvendelse, har dette således ikke betydning.

5. Anden smidiggørelse af praksis (småærinder, medkørsel, vagtkørsel til ”uvisse adresser” m.v.)
Praksis ændres, så det ikke medfører moms- og skattemæssige konsekvenser, hvis der køres til spisning, når det sker i arbejdstiden med løn. Det samme gælder ved madhentning.

Det vil endvidere ikke have moms- og skattemæssige konsekvenser at hente eller sætte en kollega af til og fra et arbejdssted, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en bestemt situation.

Reglerne for vagtordninger vil ikke længere kræve, at kørslen skal ske til ”uvisse” arbejdssteder. Der vil kunne køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og hovedarbejdsstedet uden skatte- og momsmæssige konsekvenser.

6. Ledsagebiler
Registreringsafgiftsloven vil blive ændret, så det bliver muligt at etablere faste brikse i ledsagebiler uden afgiftsopkrævning.

7. Ikrafttrædelse
Smidiggørelsen af 60-dagesreglen og indførelsen af dagsbeviser kræver lovændringer. Disse ændringer skal træde i kraft den 1. januar 2009.

Ændringer i administrativ praksis iværksættes hurtigst muligt af SKAT.

Har du spørgsmål til ovenstående gennemgang, er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen.