Rejse- og befordringsgodtgørelse 2008

Rejsegodtgørelse:

Satser og regler for kost og logi for rejser med overnatning i Danmark og i udlandet pr. 1. januar 2008 er fastsat i meddelelse SKM2007.938.SKAT.

Satserne for kost og logi:

Lønmodtagere og bestyrelsesmedlemmer kan på rejse for arbejdsgiver eller selskab få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse.Pr. 1. januar 2008 er satserne til kost og småfornødenheder fastsat til:

440 kr. pr. døgn (og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende  rejsedage).

Skatterådet har desuden fastsat satsen for logi pr. 1.januar 2008 til:

189 kr. pr. døgn.

Forudsætning:

Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse,at lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse efter Skattesrådets sats for kost og småfornødenheder kan kun ske i de første 12 måneder. Der kan ikke udbetales skattefri godtgørelse i følgende tilfælde:

For rejser under 24 timer
For rejser uden overnatning

Såfremt arbejdsgiveren har dækket udgifterne efter regning, eller stillet fri kost og logi til rådighed
og såfremt arbejdsgiveren udbetaler godtgørelsen med højere satser end de af Skatterådet anførte. Hele beløbet anses for personlig indkomst, med mindre arbejdsgiveren har anset det beløb, der overstiger satsen, for lån i relation til A-skat, AM- og SP-bidrag. For visse persongrupper, f.eks. personer omfattet af D.I.S.-ordningen eller sømandsfradragsloven, eller ansatte under uddannelse, der efter ligningslovens § 31, stk. 4, har modtaget skattefri godtgørelse.

Specielle persongrupper:

For turistchauffører er godtgørelsen til kost og småfornødenheder for 2008 for rejse med overnatning:
75 kr. pr. døgn i Danmark (og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage)
150 kr. pr. døgn i udlandet (og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage).
For langturschauffører gælder Skatterådets normale satser, dvs. 440 kr. pr. døgn.
Begrænset skattepligtige kan ogsà anvende rejsereglerne.

25 %-godtgørelsen:

Dækker en arbejdsgiver m.v. en lønmodtagers eller et bestyrelsesmedlems rejseudgifter efter regning, kan arbejdsgiveren samtidig udbetale en skattefri godtgørelse på 25 % af kostsatsen, dvs. 25 % af 440 kr. pr. døgn (og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage). 25%godtgørelsen skal udbetales ud over den aftalte løn m.v. og kan kun udbetales, hvis betingelserne for at få godtgørelse er opfyldt. Der kan ikke udbetales 25 %-godtgørelse til turistchauffører eller visse persongrupper,
f.eks. personer omfattet af D.I.S.-ordningen m.v.

Reduktion af satser:

Hvis der ydes fri kost, sker der reduktion i godtgørelsen af udgifter til kost og småfornødenheder således:

Morgenmad 15 %
Frokost 30 %
Middag 30 %.

Fradrag:

Lønmodtagere, der ikke eller kun delvist modtager skattefri rejsegodtgørelse, kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med et beløb svarende til differencen mellem den modtagne rejsegodtgørelse
og standardsatserne. Overstiger lønmodtagerens dokumenterede, faktiske udgifter standardsatserne, kan lønmodtageren fradrage differencen mellem de faktiske udgifter og den modtagne rejsegodtgørelse.

Afholder arbejdsgiveren udgifter til kost og logi efter regning, og har arbejdsgiver ikke herudover udbetalt en 25 %-godtgørelse,kan lønmodtageren samtidig foretage fradrag svarende til 25 % af satserne,
såfremt betingelserne for at udbetale skattefri godtgørelser er opfyldt. Fradragene er ligningsmæssige fradrag, der reduceres med bundfradrag på 5.400 kr. (2008). Bestyrelsesmedlemmer m.v., som modtager
vederlag, der er A-indkomst, kan ligeledes foretage fradrag efter samme regler som for lønmodtagere. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.v. kan ikke foretage fradrag.

Normalværdi kost og logi:

For medhjælpere ved landbrug m.v., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet ansættes værdien heraf til 32.150 kr. pr. år (2.679 kr. pr. måned).
For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker,sygehuspersonale med bolig uden for sygehuset og landbrugsmedhjælpere m.v.,der alene modtager fri kost, ansættes værdien af fuld kost til 65 kr. pr. dag. For delvis kost – normalt 2 måltider – ansættes værdien til 55 kr.
pr. dag og for 1 måltid, f.eks. frokost, til 35 kr. pr. dag. For andre ansatte indebærer bekendtgørelsen derfor, at en egenbetaling for frokost, der ligger under 35 kr. pr. dag, kan medføre skattepligt for den ansatte.

Befordringsfradrag:

Skatterådet har fastsat kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2008 således:

0-24 km (inkl.) daglig transport: Intet fradrag
25-100 km (inkl.) daglig transport: 1,83 kr. pr. km
Over 100 km daglig transport: 0,92 kr. pr. km

Befordringsgodtgørelse:

Godtgørelser til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel omfattet af ligningslovens § 9 B er skattefri, hvis de ikke overstiger følgende beløb:

Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,47 kr. pr. km
Kørsel ud over 20.000 km årligt: 1,83 kr. pr. km

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil. For benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er satsen 0,40 kr. pr. km. Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end
Skatterådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse anser det beløb, der overstiger satsen, for lån i relation til A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Satsen for kørsel til og med 20.000 km gælder i forhold
til den enkelte arbejdsgiver.

Yderligere oplysninger fås hos din sædvanlige kontaktperson i RevisorGruppen.