Vækstplan 2013 DK - Skatter og afgifter

Regeringen har den 26. februar 2013 fremlagt sit forslag til en konkurrencefremmepakke under titlen ”Vækstplan DK”.

Der er flere interessante ændringer på skatte- og afgiftsområderne.

Nedenfor kan du se forslagene i hovedpunkter.

Ønsker du en nærmere udbybning kan du klikke på filen til højre på siden og læse Skatteministeriets “Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK”.

Ikræftrædelsestidspunkter for de enkelte forslag fremgår ikke og vil først blive kendt, når de enkelte lovforslag foreligger.

ÆNDRINGER PÅ SKATTEOMRÅDET

Nedsættelse af selskabsskatten
Gradvis sænkning af selskabsskatten fra 25 % til 22 %, gælder også skattesatsen i virksomhedsordningen. Nedsættelsen af selskabsskatten vil i givet fald ske gradvist med 1 % om året fra 2014 til 2016. Den foreslåede nedsættelse af selskabsskatten omfatter ikke banker og andre finansieringsvirksomheder samt overskud ved indvinding af olie og naturgas.

Stigning i lønsumsafgift
Lønsumsafgiften i den finansielle sektor øges løbende frem til 2021 med 4,4 %, hvorefter satsen i 2020 vil udgøre 15,3 % mod 12,3 % efter de nugældende regler.

Øget beskatning på aktieindkomst
Forhøjelse af aktieindkomstskatten med 1 % for udbytter og kursgevinster over progressionsgrænsen på 48.300 kr. (2003-niveau).

Dette sker ifølge regeringens forslag for at sikre, at nedsættelse af selskabsskatten ikke giver utilsigtede skattefordele ved at udbetale aktieudbytte i stedet for løn.

Videreførelse af håndværkerfradrag
Genindførelse af håndværkerfradraget (BoligJob-ordningen) med virkning fra den 1. januar 2013 og vil indtil videre være gældende i 2013 og 2014.

Skattekredit
Skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter agtes øget og vil i givet fald indebære, at grænsen for udbetaling af skatteværdien af underskud hæves til 25 mio. kroner.

Succession for fonde
Bedre forhold for erhvervsdrivende fonde ved overtagelse af virksomheder (skattemæssig succession). Dette forslag indebærer, at der med virkning fra 2015 ikke skal betales aktieindkomstskat af avancen hos den tidligere ejer, når denne donerer sin virksomhed til en fond.

 
ÆNDRINGER PÅ MOMS- OG AFGIFTSOMRÅDET

Øget momsfradrag på hoteludgifter
Virksomhedernes momsfradrag for hotelovernatninger øges fra 50 % til 75 %. Virksomhederne fremover vil kunne fradrage 75 % af momsudgiften ved hotelovernatninger. Forslaget omfatter IKKE moms på restaurationsbesøg.

Kørselsafgift gennemføres ikke
Den varslede afgift på kørsel med lastbiler i Danmark bliver ikke gennemført og jernbanegodstransporten støttes.

Energiafgifter reduceres
Virksomhedernes produktionsrelaterede afgifter på energi m.v. sænkes i form af en nedsættelse af elafgiften på erhvervsmæssig virksomhed (eldistributionsbidraget).

Afskaffelse af CO2-afgift for af el, som anvendes erhvervsmæssigt.

Afskaffelse af CO2-afgift for dele af affaldsforbrændingssektoren.

Lempelse af afgifter i forbindelse med håndtering af farligt affald.

Den vægtbaserede emballageafgift, der er baseret på miljøindekset, foreslås afskaffes.

Spildevandsomkostninger for store virksomheder sænkes.
 

ANDRE ÆNDRINGER MED INTERESSE FOR ERHVERVSLIVET

Eksportfremme og øgede finansieringsmuligheder
Styrket indsats for vækst og eksportfremme samt tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Bedre adgang til finansiering. Regeringen ønsker at styrke markedet for udstedelse af erhvervsobligationer i Danmark og vil derfor fremsætte lovforslag, der vil muliggøre anvendelse af repræsentanter (”trustees”) i forbindelse med obli­ga­tionsudstedelse.

Endvidere agter regeringen at skabe mulighed for, at bankerne kan udstede obligationer på grund­lag af en portefølje af erhvervsudlån (”sukuritisering”). Endelig agter regeringen at styrke Eksport Kredit Fondens (EFK) garantikapacitet ved at nedjustere EFK’s kapitalbånd.

Øgede offentlige investeringer m.v.. samt fremrykning af tidligere vedtagne investeringer.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.