Skattereform 2012 - Erhvervsbeskatning

Regeringens skatteforlig med Venstre og Konservative om en skattereform er nu udmøntet i vedtagne lovforslag, så SKAT kan nå at indrette forskudsopgørelsen for 2013.

Bemærk at lovforslaget om iværksætterskat og lønsumsafgift først kommer til behandling i oktober 2012.

Her kan du se de vigtigste emner vedørende erhvervsbeskatning.

1) Iværksætterskatten foreslås afskaffet
Lovforslaget vedrørende afskaffelse af iværksætterskatten forventes først at blive fremsat i oktober måned.

Selskabers gevinster på unoterede aktier skal være skattefri uanset ejerandel. Udbytter fra porteføljeaktier (unoterede og noterede) skal fortsat være skattepligtige.

Regeringens udspil vil i langt de fleste tilfælde indebære, at porteføljeaktionærer kan realisere investeringer i unoterede selskaber skattefrit. Dette vil gøre det attraktivt for danske selskabsinvestorer at investere i unoterede aktier.

Det vil samtidig gøre det attraktivt for medarbejdere at investere i unoterede arbejdsgiverselskaber via personligt ejede selskaber, og det vil gøre ledelsens reinvestering i forbindelse med salg af virksomheden lettere.

Da udbytter fra porteføljeaktier stadig beskattes, er der fortsat udbytteskat på udbytter til porteføljeaktionærer. For udenlandske aktionærer vil det derfor fortsat være mest hensigtsmæssigt at realisere porteføljeinvesteringer som aktieavancer.

2) Forhøjede afskrivninger på driftsmidler
Afskrivningsgrundlaget forøges med 15% for driftsmidler (f.eks. maskiner og inventar). For resten af 2012 og 2013 kan virksomhederne foretage afskrivninger på op til 115%. Det vil sige, at hvis en virksomhed investerer 100.000 kr. i afskrivningsberettigede driftsmidler, forhøjes afskrivningsgrundlaget til 115.000 kr.

For selskaber giver dette en reduktion i selskabsskatten på 3750 kr. (25% x 15.000 kr.). For personligt drevne virksomheder, der betaler topskat, vil skattebesparelsen kunne udgøre op til 8.400 kr. (56% x 15.000). Denne del af udspillet er allerede blevet vedtaget af Folketinget 13. juni 2012 og du kan læse nærmere om dette her

3) Tonnageskat
Satserne i tonnageskatteordningen foreslås reguleret løbende svarende til pris- og lønudviklingen fra 2013 til 2020.

4) Strammere kontrol
Der indføres strammere regler for kontrol fra og med 2013 til og med 2015.

Det omfatter bl.a.:

-Retvisende skøn i den finansielle sektor for opgørelse af lønsumsafgiften
-Beskatning af aktionærlån (se omtale her på sitet vedr. personbeskatning)
-Digital indberetning af kapitalindkomst, yderligere feltlåsning på årsopgørelsen
-Udvidet tredjepartsindberetning af finansielle produkter over for borgere
-Feltlåsning i forhold til selvstændigt erhvervsdrivende
-Fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter for virksomheder
-Indsats mod erhvervsdrivendes fradrag for private udgifter
-Forenkling og modernisering af fraflytterbeskatning
-Forbedret forskudsproces

5) Årlig regulering af afgifter
En række afgifter indekseres svarende til en stigning på 1,8% årligt frem til 2020. De afgifter, som skal indekseres, er:

-Vægtafgift og grøn ejerafgift
-Brændstofforbrugsafgift og udligningsafgift for dieselbiler
-Fedtafgift
-Andre sundhedsfremmende afgifter (sukkervarer,nødder, vin, øl, spiritus, chokolade, is og mineralvand)
-Vandafgift
-Forbrugsafgifter (f.eks. kaffe, the, cigaretpapir, røgfri tobak og glødelamper).

Indekseringen foretages ved, at forhøjelserne bundtes sammen, og forhøjelserne kommer til at dække flere år ad gangen.

For så vidt angår fedtafgiften, sker indekseringen på trods af, at skatteministeren tidligere har meldt ud, at afgiften forsøges fjernet.

Det vil formentlig blive afklaret i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2013.

6) Udligningsafgiften for dieselbiler forhøjes – afgiftsfritagelsen for elbiler forlænges
Udligningsafgiften på dieseldrevne person- og varebiler forhøjes endvidere med knapt 52% fra 2012 til 2013.

Forhøjelsen foretages for at udligne den afgiftsmæssige fordel ved at købe dieselbiler og for at reducere udledningen af skadelige partikler fra dieselbiler. Forhøjelsen tager ikke hensyn til, hvorvidt
den enkelte dieselbil har partikelfilter eller ej.

Endelig forlænges afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler til og med 2015.

7) Lønsumsafgiften stiger
Lønsumsafgiften for den finansielle sektor stiger endnu engang. Satsen forøges til 10,9% i 2013 og indekseres herefter årligt indtil 2021, hvor den vil nå 12,3 pct.

Lovforslag herom er endnu ikke fremsat men foreligger formentlig i løbet af efteråret.

8) Afskaffelses af fradrag for grundforbedringer
Fra 2013 ydes der ikke længere fradrag i grundværdien for forbedringer (fradrag for anlæg af veje, kloakker og lignende byggemodningsomkostninger uden for din egen matrikel.)

Eksisterende fradrag fortsætter uændret til udløb.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos RevisorGruppen på telefon 62 22 02 12.

RevisorGruppen

Vestergade 165 A, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 02 12
info@revigruppen.dk
www.revigruppen.dk

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt RevisorGruppen for at drøfte de specifikke problemstillinger.